velikost textu

Organizace veřejné správy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace veřejné správy
Název v angličtině:
Organization of public administration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Viktor Hulínský
Vedoucí:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Oponent:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Id práce:
183621
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejná správa, samospráva, státní správa
Klíčová slova v angličtině:
organiztation of public administration, territorial self-government, government administration
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou organizace veřejné správy v České republice s bližším zaměřením na státní správu a územní samosprávu. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku a při plnění tohoto cíle autor čerpal informace převážně z právních předpisů, soudních rozhodnutí a odborné literatury. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole práce nalezneme teoretický úvod k veřejné správě i její organizaci se zaměřením na právní úpravu veřejné správy a principy, na kterých je tato organizace vystavena, dále zde nalezneme vysvětlení vztahu mezi subjekty a vykonavateli veřejné správy. Druhá kapitola, která je společně s třetí kapitolou hlavní částí práce, se nazývá Státní správa a věnuje se především soustavě přímých vykonavatelů státní správy, mezi něž se řadí vláda, ministerstva, jiné ústřední správní úřady s celostátní působností a jiné správní úřady s celostátní působností. Tato kapitola se zabývá také nepřímými vykonavateli státní správy, na které stát přenáší výkon státní správy, tím že ji na ně deleguje zákonem nebo rozhodnutím na základě zákona, jedná se zejména o obce, kraje, ale i soukromé osoby. Cílem této kapitoly je poskytnout přehled o těchto vykonavatelích, rozsahu jejich působnosti a analýza právních předpisů, kterými jsou upravovány. Následující kapitola se věnuje územní samosprávě, kterou vykonávají územně samosprávné celky a která jim je zaručena čl. 8 Ústavy České republiky, s tím, že stát do ní může zasahovat pouze za účelem ochrany zákona a pouze způsobem, který zákon stanoví. Tato kapitola se věnuje právním předpisům, které vydávají územně samosprávné celky, působnosti těchto celků a také jejich orgánům. Kapitola má 3 podkapitoly – obec, kraj a hlavní město Praha, které je jako jediné věnován zvláštní zákon podle kterého má Praha postavení obce, kraje a hlavního města. Poslední kapitola diplomové práce se týká zájmové samosprávy a jejím třem oddílům, přičemž každému je věnována zvláštní podkapitola. V závěru jsou shrnuty klíčové poznatky.
Abstract v angličtině:
ThetopicandthetitleofthismasterthesisisOrganizationofpublicadministrationandits mainobjectiveistoprovidecomprehensiveviewonorganisationofpublicadministrationin CzechRepublicwithcloserfocusongovernmentadministrationandterritorialself- government.Themainsourcesusedforthisthesiswereliterature,legalregulationsand case-law.Thethesisisdividedintofourlogicallyarrangedchapters.Firstchapteris dedicatedtotheoreticaloverviewofpublicadministration,itsorganizationandmain principles.SecondchapteriscalledGovernmentAdministrationandismainlyfocusedon systemofitsdirectexecutors,whichconsistsofgovernment,ministries,aswellascentral administrativeagenciesandotheradministrativeagencieswithnationalgeographical coverage.Thischapteralsodealswithindirectexecutorsofgovernmentsuchas municipalitiesandregionalauthorities.Mainobjectiveofthischapteristoprovideoverview ofthesementionedexecutors,theirsscopeandrelativelegislation.Followingchapteris devotedtoterritorialself-government,executedbyterritorialself-governingunits,whichis guaranteedbyConstitutionofCzechRepublicandthestatecaninterveneonlyifitis necessaryfortheprotectionofthelaw.Thischapterisdividedintothreesub-chapters– Community,RegionandCapitalCityofPrague.Lastandfinalchapterofthisthesisis dedicatedtointerestself-governmentandisdividedintothreesubchapters.Theaimofthis thesisistogiveanintegratedviewonthesubjectandtodealwiththeproblematicparts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viktor Hulínský 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viktor Hulínský 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viktor Hulínský 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Kryska, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB