velikost textu

Potravní chování strdimilů na květech Impatiens sakeriana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potravní chování strdimilů na květech Impatiens sakeriana
Název v angličtině:
Sunbird foraging behaviour on flowers of Impatiens sakeriana
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Sejfová
Vedoucí:
Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc.
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
183618
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ačkoliv jsou strdimilové nového světa učebnicovou ekologickou a evoluční paralelu novosvětských kolibříků, do nedávné doby byli považováni za ptáky, kteří na rozdíl od kolibříků při konzumaci nektaru sedí. V řadě studií, převážně z jižní Afriky, byl tento rozdíl demonstrován na adaptacích rostlin, které jim toto chování usnadňují. Současné studie však ukazují, že krmení za letu je u strdimilů častější, než se dříve předpokládalo. Zaměřili jsme se na specializovaný polinační systém netykavky druhu Impatiens sakeriana rostoucí v horách západní Afriky a potravní chování jejich dvou ptačích opylovačů, strdimilů Cinnyris reichenowi a Cyanomitra oritis. Na základě souvislého monitoringu několika divoce rostoucích jedinců rostliny a jejich návštěvníků jsme se pokusili vyhodnotit vliv faktorů ovlivňujících chování ptačích opylovačů u květu (tedy zda pták během krmení sedí, či se krmí za letu). Naše výsledky ukazují, že ptačí chování u květu je výrazně ovlivněno architekturou rostliny, konkrétně délkou květní stopky a osy květenství. Překvapivě, intenzita deště ovlivňuje ptačí chování pouze mírně. Naše data také ukazují, že krmení za letu je spojeno jak s kratšími návštěvami květu, tak s rychlejšími přesuny mezi květy a umožňuje tak ptákům navštívit více květů za jednotku času. Zvláštní pozornost pak byla věnována třepotavému letu (letu na místě), který bývá u květů strdimily často praktikován. Na základě několika studií se má za to, že pěvci nejsou na rozdíl od kolibříků déle trvajícího souvislého letu na místě schopni a pokud třepotají, přerušují opakovaně mávání křídel vždy po několika cyklech. Z analýzy našich nahrávek je však patrné, že i přes mírný pokles v aktuální frekvenci úderů křídle v čase, oba studované druhy jsou schopny nepřerušovaného třepotavého letu na místě po dobu několika sekund. Frekvence úderů křídel se u obou druhů pohybuje okolo 20 Hz. Klíčová slova: Impatiens sakeriana, Cynniris reichenowi, Cyanomitra oritis, potravní chování, třepotání, opylení ptáky
Abstract v angličtině:
Abstract Although the Old World sunbirds are generally considered to be an ecological analogy of the New World hummingbirds, until recently it was believed that in contrast to hummingbirds, sunbirds perch while feeding. This opinion was largely supported by several studies, mostly from South Africa, describing adaptations of plants facilitating this behaviour. However, recent studies have shown that the Old World nectarivores hover while feeding in front of flowers more frequently than previously thought. We focused on a specialised West African pollination system of Impatiens sakeriana and the foraging behaviour of its two major pollinators, the Northern Double-collared Sunbird (Cinnyris reichenowi) and the Cameroon Sunbird (Cyanomitra oritis). Based on continuous monitoring in their natural habitat via camera systems, we evaluated factors influencing bird foraging behaviour on a flower, i.e. bird’s decision whether to perch or to hover. Our results indicate that sunbird foraging behaviour choice depends on plant architecture, namely on the length of peduncles and pedicels. Surprisingly, weather affects pollinator’s behaviour just slightly. The data also indicate that feeding and moving among flowers require less time if the bird hovers and therefore this behaviour is associated with higher flower visitation rate. Additionally, we studied in detail hovering flight of both sunbird species. It has been hypothesized that passerines, unlike hummingbirds, are not able to sustainably hover for longer periods and that the majority of them exhibit intermittent flight with regular interruptions in flapping. Our findings show that even though actual frequency of flapping slightly decreases in time, both studied sunbird species are able to hover steadily without any interruptions in flapping for several seconds with wingbeat frequency averaging 20 Hz. Key words: Impatiens sakeriana, Cynniris reichenowi, Cyanomitra oritis, foraging behaviour, hovering, bird pollination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Sejfová 3.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Sejfová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Sejfová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Fuchs, CSc. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 152 kB