velikost textu

Strukturální a hemodynamické charakteristiky aterosklerotických plátů karotických tepen a jejich chování v důsledku endovaskulární manipulace při karotickém stetingu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturální a hemodynamické charakteristiky aterosklerotických plátů karotických tepen a jejich chování v důsledku endovaskulární manipulace při karotickém stetingu.
Název v angličtině:
Structural and hemodynamic characteristics of atherosclerotic plaques in carotid arteries with relation to endovascular manipulation during carotid artery stenting.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D.
Školitel:
MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Oponenti:
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
doc. MUDr. Jiří Pařenica
Id práce:
183600
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Transkraniální doppler, karotický stenting, spektroskopie blízká infračervenému světlu, vulnerabilní plát, lipidové jádro, cerebrovaskulární rezerva, S-100B protein.
Klíčová slova v angličtině:
Transcranial doppler, carotid artery stenting, near-infrared spectroscopy, vulnerable plaque, lipid core, cerebrovascular reserve, S-100B protein.
Abstrakt:
ABSTRAKT Ischemická cévní mozková příhoda (CMP) patří mezi nejčastější příčiny mortality, morbidi- ty a invalidity ve vyspělých zemích. Jednou z příčin ischemické CMP je aterosklerotické postižení karotických tepen. Karotická endarterektomie je efektivní metoda léčby těchto pacientů. Karotický stenting (CAS) je moderní alternativou chirurgické léčby a obě metody by měly být voleny v závis- losti na selekci pacientů. Přitom zejména CAS v posledních letech zaznamenává výrazný rozvoj, čemuž přispívají nové znalosti týkající se cerebrovaskulárního řečiště a složení aterosklerotických plátů. V naší práci jsme se zaměřili na pacienty indikované k CAS a pomocí dostupných metod jsme vyšetřovali charakteristiky a chování aterosklerotického plátu a zároveň hemodynamiky cereb- rovaskulárního řečiště, včetně vztahů k manipulaci s plátem v průběhu výkonu. Hlavní část práce zahrnuje pacienty vyšetřované transkraniální dopplerovskou ultrasonogra- fií umožňující hodnotit tok v hlavních nitrolebních tepnách a detekovat mikroembolizace během CAS. U vhodných kandidátů byla preprocedurálně vyšetřena cerebrovaskulární rezerva (CVR) po- mocí apnoického testu a zhodnocení toku v oftalmických tepnách. V případě procedury využívající k cerebrální ochraně dočasný jednostranný uzávěr karotického řečiště byly poté při CAS hodnoceny změny toku v ipsilaterální arteria cerebri media. U procedur využívajících distální filtr byla peripro- cedurálně hodnocena četnost mikroembolizací. Hemodynamické změny a četnost mikroembolizací byly korelovány s postprocedurálními změnami hodnot S-100B proteinu, který je považován za cit- livý marker neurologického poškození. U části pacientů bylo vyšetřeno složení aterosklerotického plátu pomocí kombinace intravaskulárního ultrazvuku a spektroskopie blízké infračervenému svět- lu, jež umožňuje lokalizovat a kvantifikovat lipidové jádro. Z důvodu heterogenity byly v rámci studie vytvořeny podskupiny zohledňující dostupnost vyšetření a typ CAS procedury. Abnormální CVR byla méně četná u pacientů s významným (≥70%) unilaterálním vs. bila- terním postižením (26,3% vs. 76,9%, p=0,02), přičemž reverzní tok v oftalmických tepnách byl vzácný u pacientů s unilaterálním postižením v porovnání s bilaterálním (2,5 % vs. 42,9 %, p<0,01). Zároveň byl průměrný pokles průtoku při uzávěru arteria carotis externa nevýznamný (3,5%, p=0,67) v porování s celkovým poklesem toku při navození kompletní okluze (32,8 %, p<0,01). U části pacientů došlo k významnému (>50%) celkovému poklesu průtoku, přičemž tito zahrnovali i pacienty s normálními preprocedurálními hodnotami CVR. Abnormální hodnoty S-100B proteinu byly relativně časté (30% procedur). V případě filtrem chráněných procedur byla pozorována korelace mezi počty sprch v průběhu fáze implantace stentu a koeficientem variance (r=0,66) i relativním vzestupem (r=0,62) S-100B. V případě CAS s karotickou okluzí byly častěji pozorovány abnormální hodnoty S-100B v případě >50% poklesu průtoku v průběhu navození ka- rotické okluze (75% vs. 18,75%, p=0,06). Maximální kumulace lipidu vyjádřena indexem zastou- pení lipidu byla lokalizována mimo místo nejtěsnější stenózy (369,1 ± 221,1 vs. 215,7 ± 258,9; p=0,004), a to častěji proximálně (67%), obvykle do vzdálenosti 10mm (80%). Z našich výsledků mimo jiné vyplývá, že abnormální vzestup S-100B proteinu po CAS je relativně častý a koreloval s množstvím sprch mikroembolizací detekovaných v průběhu fáze im- plantace stentu. U proximálně chráněných procedur byly abnormální hodnoty častější v případě vý- znamných hemodynamických změn v průběhu karotické okluze. Vyšetření CVR pomocí apnoické- ho testu a vyšetření charakteru toku v oftalmických tepnách není spolehlivé v predikci významných hemodynamických změn v průběhu okluze karotické tepny a maximum lipidu je nejčastěji lokali- zováno mimo oblast nejtěsnější stenózy, a to obvykle proximálně do 10mm. Klíčová slova: Transkraniální doppler, karotický stenting, spektroskopie blízká infračervenému světlu, vulnerabilní plát, lipidové jádro, cerebrovaskulární rezerva, S-100B protein. 5
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Atherosclerotic diseases including stroke are the leading causes of morbidity, mortality as well as disability in industrialized countries. Carotid endarterectomy was long considered the stan- dard approach for the treatment of atherosclerotic carotid disease, one of major causes of stroke. Over time, carotid artery stenting (CAS) has evolved as an alternative approach and is considered equivalent to surgical treatment in selected patients. Particularly in the last years, CAS has gained attention with the increasing knowledge regarding atherosclerotic plaque and cerebrovascular flow. In our study, we focused on patients undergoing CAS and evaluated structural and hemodynamic characteristics of atherosclerotic plaques together with relation to endovascular manipulation. The major part of the study includes transcranial doppler ultrasound evaluation which is able to detect flow in major cerebral arteries as well as to detect microembolizations of atherosclerotic particles during CAS. In eligible patients, we investigated the usefulness of cerebrovascular reserve (CVR) testing to predict severe hemodynamic changes in ipsilateral middle cerebral artery induced by temporary carotid occlusion during proximally protected CAS. CVR was tested by means of a breath-holding test and ophthalmic artery flow pattern evaluation. In eligible patients undergoing filter protected procedure, numbers of microembolizations including showers of emboli were eva- luated during CAS. Since S-100B protein is considered a sensitive marker of cerebral injury, its po- stprocedural values were correlated to microembolizations and hemodynamic changes during CAS. If available, the size and distribution of lipid core within atherosclerotic plaque was evaluated using intravascular ultrasound combined with near-infrared spectroscopy. Due to diagnostic and therapeu- tic heterogeneity, patients were evaluated within subgroups. Abnormal CVR was significantly less common in patients with unilateral compared to bila- teral carotid artery disease (26,3% vs. 76,9%, p=0,02), while ophthalmic artery flow reversal was rare in patients with unilateral carotid artery disease (2,5 % vs. 42,9 %, p<0,01). During the induc- tion of carotid artery flow arrest, the average mean flow velocity drop following external carotid artery occlusion was low (3,5%, p=0,67) compared to the induction of complete flow arrest (32,8 %, p<0,01). Several patients had a total mean flow velocity drop >50%, including patients with normal preprocedural CVR. Abnormal postprocedural S-100B values were detected in 30% of procedures, including all patients with new symptoms. In the filter group, moderate to strong corre- lation was observed between coefficient of S-100B variation (r=0,66) as well as relative S-100B increase (r=0,62) and the amount of emboli showers during the phase of stent implantation. In the flow arrest group, abnormal S-100B values were more common in case of significant (below 50% of baseline) cerebral flow decrease (75% vs. 18,75%, p=0,06). The maximal lipid cumulation (eva- luated by lipid-core burden index) was significantly higher outside of the most severe stenosis (369,1 ± 221,1 vs. 215,7 ± 258,9; p=0,004) while it was most commonly localized proximal (67%) and within 10mm distance (80%) to the most severe stenosis. Our results suggest that abnormal S-100B release after CAS is common and its increase and variation may be related to the amount of emboli showers detected during stent implantation. Mo- reover, abnormal S-100B release may also be related to significant cerebral flow decrease during temporary carotid occlusion. Cerebrovascular testing with breath holding and ophthalmic flow pat- tern evaluation is not a reliable predictor of hemodynamic changes induced during proximally pro- tected CAS in patients with unilateral carotid artery disease. Finally, lipid rich plaques are more of- ten located in the sites with a milder stenosis and smaller plaque burden than at the site of minimal lumen area. Keywords: Transcranial doppler, carotid artery stenting, near-infrared spectroscopy, vulnerable plaque, lipid core, cerebrovascular reserve, S-100B protein. 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D. 13.57 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D. 5.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miloslav Špaček, Ph.D. 4.19 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. David Zemánek, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pařenica 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 706 kB