velikost textu

Exprese a aktivita potkaních cytochromů P450 3A po podání benzo[a]pyrenu a Sudanu I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exprese a aktivita potkaních cytochromů P450 3A po podání benzo[a]pyrenu a Sudanu I
Název v angličtině:
Expression and activity of rat cytochromes P450 3A after exposure to benzo[a]pyrene and Sudan I
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtech Ličko
Vedoucí:
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Renata Ptáčková
Id práce:
183479
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytochromy P450, benzo[a]pyren, Sudan I, exprese, enzymová aktivita
Klíčová slova v angličtině:
cytochromes P450, benzo[a]pyrene, Sudan I, expression, enzyme activity
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je studium vlivu kancerogenů benzo[a]pyrenu a Sudanu I podávaných laboratorním potkanům samostatně nebo společně na expresi a aktivitu významného biotransformačního enzymu cytochromu P450 podrodiny 3A v játrech – hlavním orgánu metabolismu xenobiotik, ve kterém je obsah CYP3A zvlášť vysoký. Pomocí metody kvantitativní PCR jsme pozorovaly pokles exprese genů CYP3A v játrech laboratorních potkanů nepremedikovaných a premedikovaných benzo[a]pyrenem, Sudanem I a jejich kombinacemi. Metodou Western Blot s následnou imunodetekcí jsme i na proteinové úrovni pozorovaly podobnou tendenci poklesu exprese CYP3A v játrech potkanů vystavených samostatně podanému benzo[a]pyrenu a Sudanu I. Specifická aktivita CYP3A, stanovená markerovou reakcí CYP3A, kterou je 6β- hydroxylace testosteronu, však předchozí výsledky potvrzuje jen u některých skupin premedikovaných potkanů. Celkově lze shrnout shrnout, že vystavení laboratorních potkanů oběma studovaným látkám s kancerogenním potenciálem vedlo k poklesu exprese jaterních CYP3A in vivo. Klíčová slova: cytochromy P450, benzo[a]pyren, Sudan I, exprese, enzymová aktivita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this Bachelor thesis is the study of the effect of two carcinogenic compounds, benzo[a]pyrene and Sudan I, co-administered to rats individually or in combination, on the expression and the activity of important biotransformation enzymes cytochromes P450 of subfamily 3A in liver – a main organ of xenobiotic metabolism, in which the amount of CYP3A is especially high. Using the quantitative PCR method, the decrease of the gene expression of CYP3A1/2 in the livers of rats exposed to benzo[a]pyrene and Sudan I individually or in combination, was observed. Using the Western Blot method with a consecutive immunodetection, we found the decrease of the protein expression of CYP3A in the livers of rats treated with benzo[a]pyrene and Sudan I alone. Specific activity of CYP3A, determined by marker reaction of CYP3A, which is 6β-hydroxylation of testosterone, did endorse the previous results only in some of the premedicated groups of rats. It can be concluded that the exposure of rats to both studied compounds with carcinogenic potential resulted in a decrease in the expression of hepatic CYP3A in vivo. (In Czech) Keywords: cytochromes P450, benzo[a]pyrene, Sudan I, expression, enzyme activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtech Ličko 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtech Ličko 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtech Ličko 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Renata Ptáčková 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB