velikost textu

Sociální kognice u ptáků Testování v laboratorních podmínkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální kognice u ptáků Testování v laboratorních podmínkách
Název v angličtině:
Social cognition in birds Testing under laboratory conditions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Vondráčková
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Id práce:
183476
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální kognice, kooperace, kompetice, laboratorní testy
Klíčová slova v angličtině:
Social cognition, cooperation, competition, laboratory tests
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na sociální kognici u ptáků, a především na metody jejího testování v laboratorním prostředí. Sociální kognice je vzájemné poznávání ovlivněné individuálními zkušenostmi. Pro sociální kognici jsou nezbytné obecné kognitivní kompetence jako jsou vnímání, pozornost, myšlení, paměť. Některé kognitivní domény jsou výlučně v sociální kognici – například komunikace, teorie mysli atd. Druhy ptáků žijících v sociálních skupinách utváří sociální prostředí, ve kterém na sebe jedinci reagují. Já se ve své práci zabývám těmito sociálními interakcemi. Předmětem této bakalářské práce jsou především ptáci z čeledi papouškovitých a krkavcovitých. Cílem práce je vytvoření přehledu doposud používaných metod testování sociální kognice a jejich kritické zhodnocení. Klíčová slova: sociální kognice, kooperace, kompetice, laboratorní testy
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on avian social cognition and its experimental methods in laboratory environment. Social cognition is the ability to know each other based on individual experience. Perception, attention, reasoning, memory and communication are the necessary cognitive competence of social cognition. Some cognitive domains are exclusively in social cognition – for example communication, theory of mind etc. Species of birds living in social groups constitute the social environment in which individuals respond to each other. Research subject of this thesis consists of these social interactions. Emphasis is placed mainly on parrots and corvids. The aim of this study is to review methods which have been used in order to test social cognition as well as critical evaluation of these methods. Key words: social cognition, cooperation, competition, laboratory tests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Vondráčková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Vondráčková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Vondráčková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Fuchs, CSc. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB