velikost textu

Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů
Název v angličtině:
Crimes committed by law enforcement officers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Gruntorádová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183457
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příslušníci bezpečnostních sborů, trestný čin, kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
law enforcement officers, crime, criminality
Abstrakt:
Trestná činnost příslušníků bezpečnostních sborů Abstrakt Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů se zaměřením na příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. Práce se snaží čtenáři přiblížit celkový pohled na problematiku trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, poskytnout ucelený přehled dosavadních poznatků k této problematice a upozornit na její závažnost. Struktura diplomové práce je rozdělena do třech částí – obecná část, analytická část a zvláštní část. Obecná část této práce definuje jednotlivé bezpečnostní sbory a seznamuje čtenáře s jejich činností. Analytická část popisuje a hodnotí vývoj trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, porovnává kriminalitu příslušníků jak v rámci jednotlivých bezpečnostních sborů, tak s obecnou kriminalitou obyvatelstva ČR, ale také s kriminalitou příslušníků ozbrojených sborů v zahraničí (USA). Dále specifikuje nejrizikovější skupiny pachatelů z řad příslušníků Policie ČR dle několika faktorů – věk pachatele, délka služebního poměru, hodnost a místo služebního zařazení. Zvláštní část se zabývá sledovanými problematikami trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, zejména delikvencí v oblasti korupčního jednání, omamných a psychotropních látek, domácího násilí, úniků informací a delikvencí s podezřením na nepřiměřené násilí, brutalitu, nelidské zacházení a mučení při výkonu pravomocí příslušníků bezpečnostních sborů. Dále pojednává o nejčastějších trestných činech páchaných příslušníky jednotlivých sborů, zejména o trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby, trestných činech proti zdraví a trestném činu podvodu. Zvláštní pozornost je věnována vojenským trestným činům. V závěru této práce jsou nastíněny některé příčiny, které mohou vést příslušníky bezpečnostních sborů k páchání trestné činnosti a úvahy nad tím, jak toto protiprávní jednání příslušníků eliminovat.
Abstract v angličtině:
Crimes committed by law enforcement officers Abstract This Master Thesis comprehensively focuses on crimes committed by law enforcement officers, aiming especially on officers of the Police of the Czech Republic, of the Prison Service of the Czech Republic and of the Customs Administration of the Czech Republic. This Thesis aims to bring the readers closer to the overall view of crimes committed the law enforcement officers, to provide a comprehensive overview of the current knowledge on this issue and to draw attention to seriousness of this specific crime activity. Structure of this Thesis is divided into three parts – the general part, the analytical part and the special part. The general part defines the individual law enforcement agencies of the Czech Republic and familiarises readers with their activities. The analytical part describes and assesses the crimes committed by the law enforcement officers, compares the criminality of law enforcement officers between the individual law enforcement agencies of the Czech Republic and with the criminality of general population of the Czech Republic and also with the criminality of law enforcement in the United States of America. It also specifies the most risky groups of offenders among the officers of the Police of the Czech Republic according to several factors which are age, length of service, rank and place of service. The special part deals with monitored issues of crimes committed by law enforcement officers, particularly delinquency in the field of corrupt behaviour, narcotics and psychotropic substances, domestic violence, information leaks and delinquency with suspicion of disproportionate violence, brutality, inhuman treatment, and torture in the exercise of powers by law enforcement officers. It also deals with the most common crimes committed by the officers of the individual Czech law enforcement agencies, particularly abuse of competence of public official, crimes against health and fraud. Special attention is paid to military crimes. At the end of this Thesis are outlined some causes, that can lead law enforcement officers to commit crimes, and also some considerations how to eliminate this unlawful behavior of law enforcement officers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Gruntorádová 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Gruntorádová 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Gruntorádová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB