velikost textu

Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana
Název v angličtině:
The in vitro effects of selected substances on isolated rat aorta
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Beránková
Vedoucí:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Id práce:
183363
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
in vitro, potkan, aorta
Klíčová slova v angličtině:
in vitro, rat, aorta
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Anna Beránková Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana Flavonoidy jsou početnou skupinou rostlinných sekundárních metabolitů. Flavonoidní sloučeniny jsou látky široce zastoupené v přírodě a řada z nich má příznivý vliv na organismus, především pro své vasodilatační, antioxidační a protizánětlivé účinky. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány tři látky: dvě látky ze skupiny isoflavonoidů, genistin a genistein, a koncový produkt metabolismu genisteinu, 4- etylfenol. Cílem práce je výzkum vasorelaxačních účinků těchto látek v in vitro podmínkách. Vasorelaxační potenciál zkoušených látek byl ověřen in vitro na izolovaných aortálních kroužcích potkana Wistar. Byl měřen účinek vzrůstajících dávek jednotlivých látek na prekontrahované aortální kroužky s intaktním endotelem. Z naměřených hodnot napětí cévy byly sestaveny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Výsledky byly vyhodnoceny. Z analýzy výsledků vyplývá, že nejvyšší aktivitu měl genistein (EC50 2,903.10-5 M). Částečnou vasorelaxaci vyvolal i genistin (EC50 4,045.10-4 M) a vysoké dávky 4-etylfenolu (EC50 1,509.10-3 M).
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Beránková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro effects of selected substances on isolated rat aorta Flavonoids are a numerous group of secondary plant metabolites. Flavonoid compounds are substances widely extended in nature and many of them have a positive influence on human health, primarily for their vasodilatory, antioxidant and anti- inflammatory effects. Three substances were selected for this diploma theses: two substances of isoflavonoid group, genistin and genistein, and the end product of genistein metabolism, 4-ethylphenol. The aim of this work is examination of vasorelaxant effects of this substances in vitro. Vasorelaxing potential of tested substances was tested in vitro in isolated aortic rings of Wistar rat. The effect of increasing doses of individual substances in precontracted aortic rings with intact endothelium was measured. From the obtained values of vessel tension, the DRC curves and EC50 values were created. The results were evaluated. The results analysis shows, that genistein (EC50 2,903.10-5 M) had the most significant activity. Also genistin (EC50 4,045.10-4 M) and high doses of 4-ethylphenol (EC50 1,509.10-3 M) caused a partial vasorelaxation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Beránková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Beránková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Beránková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB