velikost textu

Kolektivní (skupinové,hromadné) žaloby a řízení o nich

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní (skupinové,hromadné) žaloby a řízení o nich
Název v angličtině:
Collective (group, mass) actions and their trying
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Benko
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Id práce:
183331
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Class action, skupinové žaloby, hromadné žaloby
Klíčová slova v angličtině:
Class action, group actions, mass actions
Abstrakt:
Kolektivní (skupinové, hromadné) žaloby a řízení o nich Abstrakt S ohledem na globální ale i vnitrostátní vývoj je nutné reagovat na jím vyvolané společenské změny v oblasti soukromého práva. Jednou z těchto změn je i masovost právních vztahů spočívající v existenci velkého množství téměř identických práv a povinností mezi jedním či několika subjekty na straně jedné a tisíci až miliony na straně druhé. V praxi tak vznikají nové problémy, jako je zahlcení soudů, enormní náklady řízení, opakující se dokazování aj. A právě s nimi se snaží vypořádat instituty kolektivní ochrany práv, obecně označované jako kolektivní žaloby. Mezi ně patří skupinová žaloba, reprezentativní žaloba, vzorová žaloba, veřejná žaloba apod. Prototypem všech uvedených žalob je americká class action s hlubokými historickými kořeny, která se stala nejpoužívanější a tím i nejznámější. Také v mnoha dalších zemích světa a Evropy byly kolektivní žaloby v různé formě zavedeny, často inspirované právě americkou class action. V České republice byla donedávna kolektivní ochrana práv nediskutovaným tématem bez perspektivy komplexního legislativního zakotvení, nyní je však situace odlišná a civilní procesní právo dozná nejen v této oblasti podstatných změn. Dosavadní úprava je neucelená, nedostatečná a neposkytuje rozumnou míru ochrany soukromých práv. Cílem této práce je seznámit se na začátku s kolektivní ochranou práv v občanskoprávním řízení obecně, poté s historickým vývojem a současnými pravidly federální americké class action. Další kapitola bude věnována analýze platného českého práva a věcného záměru zákona o hromadných žalobách, ve které se pokusíme najít uvést důležité argumenty určující budoucí podobu vhodné tuzemské úpravy vymáhání kolektivních nároků v porovnání s úpravou v USA a zajímavých přístupů z jiných států. V závěrečné části bude navržena úprava de lege ferenda kolektivního vymáhání práv v České republice, kterou budeme teoreticky aplikovat a zkoumat její vliv na případy ze současné tuzemské praxe.
Abstract v angličtině:
Collective (group, mass) actions and their trying Abstract With regard to both global and national developments, it is necessary to respond to the societal changes brought about by it in the field of private law. One of these changes is also the mass of legal relationships consisting of the existence of a large number of almost identical rights and obligations between one or more entities on the one hand and thousands and millions on the other. In practice, new problems arise, such as overloading the courts, enormous costs of proceedings, recurring evidence, and so on. And these problems represent challenges that intitutes of collective rights protection, generally reffered to as collective actions, has to cope with. These include group action, representative action, test-case action, public group action, and so on. The prototype of all these actions is U.S. class action with deep historical roots, which has become the most used and the most famous. Also, in many other countries of the world and Europe, collective actions have been introduced in various forms, often inspired by U.S. class action. Collective protection of rights has been unresolved topic without the prospect of a comprehensive legislative framework until recently, but now the situation is different and the civil procedural law will be substantially changed not only in this particular area. Recent legislation is incomprehensive, insufficient and does not provide a reasonable level of protection of civil rights. The aim of this thesis is to introduce the collective protection of rights in civil law in the beginning, then the historical development and current rules of U.S. class action. The next chapter will be devoted to the analysis of the valid Czech law and the government bill of the Act on Collective Proceedings, in which we will try to find important arguments determining the future form of an appropriate domestic regulation of the enforcement of collective claims compared to the U.S. legislation and interesting approaches from other states. In the final part, we will propose a de lege ferenda legislation of collective law enforcement in Czech Republic, which we will theoretically apply and examine its influence on current domestic cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Benko 980 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Benko 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Benko 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB