velikost textu

Provádění staveb a jejich změn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provádění staveb a jejich změn
Název v angličtině:
Construction of buildings and their alterations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Ondra
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
183320
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stavba, změna stavby, provádění staveb
Klíčová slova v angličtině:
building, alternation of building, structure realization
Abstrakt:
Provádění staveb a jejich změn Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem primární regulace provádění obecných staveb a jejich změn, tedy jedné části veřejnoprávní větve stavebního práva. Téma práce je aktuální zejména z důvodu přijetí druhé velké novely stavebního zákona, jejímž proklamovaným cílem je zjednodušení a zrychlení procesů a procedur. Hlavním cílem této práce je identifikace problémů spojených se současnou právní úpravou provádění staveb a jejich změn, na niž ve vybraných případech navazuje snaha o nalezení jejich řešení de lege ferenda. Sekundárním cílem této práce je kritika druhé velké novely stavebního zákona z roku 2017, identifikace toho, zda a jaké problémy s sebou přinesla a také posouzení, zda skutečně naplňuje svůj proklamovaný cíl. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá prameny právní úpravy a roztříštěností prováděcích právních předpisů. Ve druhé kapitole je podrobně rozebrán pojem stavby, jakož i další základní pojmy spojené s tématem práce. Třetí kapitola obsahuje rozbor organizace stavebních úřadů, vybraných problémů spojených s výkonem veřejné správy, rozbor problematiky dotčených orgánů a závazných stanovisek, jakož i osoby autorizovaného inspektora. Čtvrtá kapitola se zabývá režimy provádění staveb a jejich změn – režimem stavebního povolení, režimem souhlasu s ohlášením stavby i tzv. volným režimem. V rámci této kapitoly jsou dále rozebrány nový režim společných povolení, novelizovaný režim společných souhlasů a opakované stavební řízení. Pátá kapitola je zaměřena na problematiku změny stavby před dokončením. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku tzv. černých staveb a dále na řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby. Závěr diplomové práce obsahuje přehled identifikovaných chyb a také hodnocení druhé velké novely stavebního zákona. Klíčová slova: stavba, změna stavby, provádění staveb
Abstract v angličtině:
Construction of buildings and their alterations Abstract This master‘s thesis is concerned with the analysis of the primary regulation of realization of structures and their alternations, which is a part of the public construction law. The topic of this thesis is up-to-date because of adoption of the second major amendment to the Building Act. The proclaimed goal of this amendment is a simplification and an acceleration of the processes and procedures. The main goal of this thesis is to identify problems associated with the current legal regulation of realization of general structures and their alternations, which, in selected cases, is followed by the effort to find their solution de lege ferenda. The secondary goal of this thesis is a critique of the second major amendment to the Building Act from 2017 and the identification of what problems it has brought including the assessment of whether is actually fulfilling its stated goal. The master’s thesis is composed of six chapters. Chapter one deals with the sources of law and the fragmentation of implementing statues. Chapter two analyzes the basic concept of structure as well as other basic concepts related to the topic of this thesis. Chapter three contains an analysis of the organisation of building offices, selected issues related to the performance of public administration, an analysis of the issues of the respective authorities and binding assessments as well as those of an authorised inspector. Chapter four deals with regimes of structure realization and their alternations – a regime of the building permit, a regime of structure’s notification approval and so- called free regime. This chapter also deals with a new regime of the joint permit, an amended regime of joint approvals and repeated building permit proceedings. Chapter five focuses on issues related to the change of a structure before its completion. The last chapter focuses on the issue of the illegal constructions, as well as the removal building proceedings and the additional permit proceedings. The conclusion of this thesis contains an overview of identified errors, as well as the evaluation of second major amendment to the Building Act. Keywords: building, alternation of building, structure realization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Ondra 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Ondra 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Ondra 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 152 kB