velikost textu

Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Název v angličtině:
Legal aspects of providing health care to minors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Obrázek
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
183305
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotní péče – nezletilý pacient – informovaný souhlas – zastupování nezletilého
Klíčová slova v angličtině:
health care - minor patient - informed consent - representation of a minor
Abstrakt:
OVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Tato diplomová práce pojednává o právních aspektech poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice a Irsku a obě úpravy porovnává. Zdravotní péče prošla od ratifikace biomedicíně významnou změnou, kdy tradiční chápání vztahu lékař vztahu paternalistického bylo opuštěno a nahrazeno vztahem partnerským. Tuto proměnu završilo přijetí zákona o zdravotnických službách a dalších zákonů, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva. Za pomyslnou definitivní tečku za debatou o vztahu lékař pacient se dá považovat občanský zákoník. Občanský zákoník zakotvil smlouvu o péči o zdraví, jako pojmenovaný smluví typ a není tak již pochyb o soukromoprávním charakt vztahu lékařpacient. Vztah občanského zákoníku a zákon o poskytování zdravotních služeb je komplikovaný a aplikuje se při něm zásada aplikaci této zásady je však třeba mít na paměti, že občanský zákoník je podrobný a že v některých ustanoveních je občanský zákoník oním zvláštním předpisem k o poskytování zdravotních služeb. Ve většině případů tomu ale bude naopak. Vzhledem k množství zákonů upravující zdravotnické právo a nejasnému vztahu českém právním řádu tedy vznikla nejistota, kterým zákonem a v jakém případě se mají poskytovatelé zdravotní péče při poskytování zdravotní péče řídit. Z tohoto důvodu je hlavní cíl této práce představit prameny zdravotnického práva v České re žeb. Část práce je věnována popisu a analýze úpravy poskytování lékařské péče nezletilým v českou právní úpravou. Práce se převážně zaměř zda a kdy může nezletilý takový souhlas udělit sám. Pro případy, kdy to není možné, práce problematiku zastupování nezletilého zákonnými zástupci a případy, kdy k udělení souhlasu se zákrokem nestačí souhlas pouze jednoho ze zákonných zástupců. Práce případy, kdy lze zdravotní služby poskytnout i bez souhlasu. Závěrečná část práce se věnuje popisu a porovnání právní úpravy poskytování lékařské péče s Srovnání plně ukázalo rozd některých aspektech neúplná a nejasná a tyto nedostatky jsou napravovány nezávaznými stanovisky a doporučením
Abstract v angličtině:
ABSTRACT LEGAL ASPECTS OF PROVIDING HEALTH CARE TO MINORS This thesis deals with the legal aspects of providing health care to minors in the Czech Republic and in Ireland, and compares the approach to regulation. Regulation of healthcare has undergone a significant change since the ratification of the Convention on Human Rights and Biomedicine. The traditional notion of the doctor-patient relationship as a paternalistic relationship has been abandoned and replaced by an equal relationship - partnership. This change culminated in the adoption of the Health Services Act as well as in other laws adopted in the framework of the reform of health care law. The adoption of the Civil Code could be seen as the final contribution in the discussion of the doctor-patient relationship. The Civil Code includes provisions regulating health care treaty, as a named type of a contract, leaving no doubt about the private-law nature of the doctor-patient relationship. The relationship between the Civil Code and the Act on the Provision of Health Services is complicated and requires the principle called lex specialis derogat generali to be applied. However, for the correct application of this principle it should be remembered that the Civil Code provisions are in some cases very detailed and that some provisions of the Civil Code can be considered the special regulation to the Act on the Provision of Health Services. However, in most cases, it will be the opposite with Civil Code being the general law. In the Czech Republic, there are quite a few laws and regulations concerning provision of healthcare (making it unclear which one is to be adhered to in specific cases). Therefore, the main aim of this work is to introduce the sources of health law in the Czech Republic and describe the individual legal aspects of the provision of health services. Part of the work is devoted to describing and analyzing the provision of medical care to minors in Ireland and subsequently comparing it with the Czech legislation. The work is mainly focused on the issue of an informed consent and the question of whether and when minors could give such consent by themselves. For cases where this is not possible, the thesis deals with the issue of representation of minors by legal guardians and with the cases where only one of the statutory representatives agrees to grant consent. The work also describes cases where health services can be provided without any consent. The final part of the thesis brings forward the description of legal regulation of medical care in Ireland and compares it with the Czech legislation. The comparison fully shows the differences between the Anglo-American law system and the continental law system. In some aspects, the Irish regulation is incomplete and unclear; however, these flaws are being redressed by non-binding opinions and recommendations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Obrázek 629 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Obrázek 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Obrázek 447 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 560 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB