velikost textu

Řízení o určení a popření rodičovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o určení a popření rodičovství
Název v angličtině:
Legal Proceeding of Establishment and Disputing Parentage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Svobodová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
183299
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řízení o určení a popření rodičovství, řízení o určení a popření otcovství, řízení o určení a popření mateřství, určování otcovství, určování mateřství, popírání otcovství, popírání mateřství, náhradní mateřství
Klíčová slova v angličtině:
legal proceeding of establishing and disputing parentage, legal proceeding of establishing and disputing paternity, legal proceeding of establishing and disputing motherhood, establishing paternity, establishing motherhood, disputing paternity, disputing motherhood, surrogacy
Abstrakt:
Abstrakt: Řízení o určení a popření rodičovství Tématem diplomové práce je řízení o určení a popření rodičovství. Cílem práce je podat ucelený popis a zhodnocení stávající úpravy řízení o určení a popření rodičovství ve vztahu k hmotněprávním normám, poukázat na některá problematická místa a nedostatky této úpravy a nastínit jejich možná řešení de lege ferenda. Práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola se zabývá významem pojmu „rodičovství“ v biologické, sociální a právní rovině a vzájemným vztahem mezi nimi, zejména jak se jeví s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj právní úpravy určování a popírání rodičovství od dob starého Říma, přes úpravu v rakouském Všeobecném občanském zákoníku, zákoně o právu rodinném a zákonu o rodině až do současnosti, kdy občanské právo prošlo rekodifikací, a celá oblast rodinného práva byla zahrnuta do nového občanského zákoníku. Třetí kapitola je věnována analýze hmotněprávní úpravy určování a popírání rodičovství tak, jak je zakotvena v občanském zákoníku, neboť hmotněprávní a procesní úprava spolu úzce souvisí. Součástí kapitoly je též uvedení do problematiky náhradního mateřství, utajených porodů a baby-boxů. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část práce. Čtvrtá kapitola nejprve podává obecnou charakteristiku řízení o určení a popření rodičovství, následně popisuje řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením, které není klasickým řízením ve věci samé. Převážná část kapitoly se potom snaží poskytnout ucelený obraz řízení o určení a popření otcovství od zahájení až po vydání rozhodnutí ve věci samé, včetně opravných prostředků přicházejících v úvahu. Pátá, závěrečná kapitola, je věnována procesním aspektům určování a popírání mateřství a shrnuje a hodnotí rozdílné náhledy na jednotlivé aspekty řízení o určení a popření mateřství.
Abstract v angličtině:
Abstract: Legal Proceeding of Establishing and Disputing Parentage The topic of this thesis is the legal proceedings of establishing or disputing parentage. The aim of the thesis is to provide complex description and analysis of current framework of the proceedings for establishing or disputing parentage in relation to the substantive measures, point out problematic areas and weak spots of the legislation and provide possible solutions de lege ferenda. The text is divided into eight chapters. First chapter deals with the term “parentage” from various perspectives - biological, social, legal and the link between them, mainly with the case law of the Supreme Court, Constitutional Court and the European Court of Human Rights in mind. Second chapter provides the historical evolution of the legal framework for establishing and disputing parentage, going all the way back to the ancient Rome, Austrian Civil Code, the Family Law Code and the Family Code, to the present, where the civil law underwent re-codification and the whole area of family law has been included within the new Civil Code. The third chapter is devoted to the analysis of the substantive measures regarding the establishing and disputing of parentage as described in the Civil Code, because the substantive measures and procedural measures are closely connected. This chapter also introduces the topic of surrogates, secret births and baby boxes. The fourth and fifth chapters are the main pillars of the thesis. Fourth chapter firstly provides a general overview of the legal proceedings of establishing and disputing parentage and later goes into more detail about the paternity establishment by consenting, that is not a traditional proceeding on the substance. Majority of the chapter is aiming to provide a complex overview of the legal proceedings of establishing and disputing paternity from the initiation to the decision delivery, including relevant appeal possibilities. The fifth and final chapter deals with the procedural aspects of establishing and disputing motherhood and it summarizes and evaluates various outlooks regarding the individual aspects of the proceedings of establishing and disputing motherhood.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Svobodová 989 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Svobodová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Svobodová 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 372 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB