velikost textu

Důkazní prostředky v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkazní prostředky v civilním řízení
Název v angličtině:
Means of evidence in civil procedure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bohumír Bouška
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
183298
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Civilní proces, dokazování, důkazní prostředky
Klíčová slova v angličtině:
civil procedure, proving, means of proving
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem důkazních prostředků v civilním řízení. Problematika dokazování a důkazních prostředků tvoří samotný středobod civilního procesu, neboť pouze správně poznaný skutkový stav může sloužit jako základ pro spravedlivé rozhodnutí. Význam dokazování proto zdaleka překračuje hranice civilního procesu. Základem pro úpravu civilního procesu představují dva hlavní procesní kodexy. Prvním z nich je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pod zkratkou „OSŘ“), který upravuje nejdůležitější z civilních řízení – řízení sporné. Na něj navazuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který upravuje zvláštní civilní řízení s odlišnými principy, které česká právní teorie nazývá nesporná řízení. Práce si klade za cíl prozkoumat úpravu jednotlivých důkazních prostředků z hlediska jejich úpravy v zákoně, judikatury a významných názorů k nejdůležitějším problémům s nimi spojených. Také se pokusím nastínit možnosti budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tři základních části. První část je věnována obecnému úvodu do problematiky dokazování a důkazních prostředků. Jsou zde vysvětleny nejdůležitější pojmy. Druhá část práce se věnuje pojednání o důkazních prostředcích upravených v OSŘ. Je z obsahového hlediska nejdelší a tvoří v podstatě základ samotné práce. Zde má místo především analýza jednotlivých paragrafů, které upravují konkrétní důkazní prostředky. První kapitola se věnuje výslechu svědka, druhá výslechu bývalého statutárního zástupce, třetí znaleckému posudku, čtvrtá znaleckému posudku předloženému účastníkem, pátá poskytnutí informací a sdělení skutečností, šestá důkazu listinou, sedmá ohledání a poslední osmá se zabývá výslechem účastníků. Třetí část pak pojednává o důkazních prostředcích neupravených v OSŘ. V první kapitole je věnována zvukového záznamu, druhá zvukově obrazovému, třetí dokumentu v elektronické podobě, čtvrtá důkazu prima facie. V závěru se se autor práce snaží nabídnout řešení nejvýznamnějších problémů současné právní úpravy. Klíčová slova: [Civilní proces, dokazování, důkazní prostředky] Název práce v anglickém jazyce / Thesis title: Means of evidence in civil procedure
Abstract v angličtině:
Summary: The diploma thesis deals with one of current subject matter in civil law, a problem of evidence used in the civil procedures. This issue is in the centre of civil procedure because we can resolve any case with fair decision only by clarifying the factual situation between litigants. The importance of this issue isn´t just for civil procedure, but for every legal action as well. The basics of the legal regulation represent two main civil codes. First of all it is Act. No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure, as amended, which regulates the most important part of all civil procedures, in Czech legal theory so-called „dispute civil procedure“. The second Act. No. 292/2013 Coll, special civil procedure, regulates other civil procedure with different principles, Czech legal theory called them „undisputed civil procedures“. The aim of thesis is to analyse all the problems in regulation of evidences (law regulations, jurisprudence and Czech legal theory). The thesis also points out possible future changes in regulations. The thesis is divided into three basic parts. The first part explains the basic legal terms like a burden of proof and evidence. There are explained the most important terms. The second part of the thesis deals with evidences, which are regulated by Code of Civil procedure. It is the longest part and it is the heart of the matter. There is analysis of particular paragraphs, which regulate the particular evidences. First chapter deals with witness testimony, second chapter with a testimony of the former executives, third chapter with an expert reports, fourth chapter witth an expert report presented by litigants, fifth chapter with a report provided by a state or a private person, sixth chapter with evidence by an act, seventh chapter with inspection and the last eighth chapter deals with a testimony of litigants. The third part of the thesis contains an analysis of evidences, which are not regulated by the Code of Civil procedure. The first chapter is devoted to an evidence in form of audio recordings, the second chapter is devoted to an evidence in form of audio/video recordings, third is devoted to an evidence in electronic form of document and fourth is devoted to an evidence which legal theory called as „prima facie“. In conclusion the author of the thesis tries to suggest solution of the most significant problems of current legal regulation. Key words: [civil procedure, evidence, means of evidence] Název práce v anglickém jazyce / Thesis title: Means of evidence in civil procedure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bohumír Bouška 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bohumír Bouška 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bohumír Bouška 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB