velikost textu

Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název v angličtině:
Discharge - as one of modes of resolving insolvency
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Konvrzková
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Id práce:
183291
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, dlužník, úpadek, insolvenční řízení
Klíčová slova v angličtině:
discharge, debtor, bankruptcy, insolvency proceedings
Abstrakt:
Oddlužení je sanačním způsobem řešení úpadku upraveným komplexně v § 389 až 418l insolvenčního zákona. Jakožto institut, který při splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při poctivosti záměru dlužníka a uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v minimální zákonem garantované míře, umožňuje dlužníkům dosáhnout na zásadní beneficium spočívající v osvobození dlužníka od podstatné části dosud neuhrazených dluhů, bývá dlužníky – především nepodnikajícími fyzickými osobami, hojně využíváno. Cílem této práce je komplexně zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu institutu oddlužení včetně posledních legislativních změn, které nabyly účinnosti k 1. 7. 2017. Zároveň se zaměřuji na některé problematické oblasti, které v praxi působí aplikační obtíže. Text této práce je členěn do 8 kapitol. První kapitola poskytuje definici klíčového pojmu celého insolvenčního práva, a sice pojmu úpadku a hrozícího úpadku. Druhá kapitola se věnuje základní charakteristice oddlužení a popisu subjektivních a objektivních předpokladů oddlužení. Následují dvě kapitoly pojednávající o dvou zásadních procesních návrzích, a sice o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Pátá kapitola pojednává o možných způsobech provedení oddlužení, přičemž z důvodu naprosté aplikační převahy je větší prostor věnován oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zohledněna je též nově výslovně zákonem zakotvená možnost kombinace zpeněžení majetkové podstaty a splátkového kalendáře. Šestá kapitola se zaměřuje na průběh řízení ve fázi od rozhodnutí o povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, pro níž je zásadní procesní aktivita věřitelů. Sedmá kapitola se věnuje neúspěchu oddlužení v podobě zrušení schváleného oddlužení a konečně v osmé kapitole je pojednáno o samotném účelu celého procesu oddlužení, a sice o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek.
Abstract v angličtině:
Discharge from debts is one of the modes of resolving bankruptcy and is regulated in sections 389 to 418l of the Insolvency Act. This legal institute is widely used by debtors – especially by consumers, because if the debtor fulfils the statutory requirements, in particular consisting in the honesty of debtor’s intent and in the satisfaction of claims of unsecured creditors at least in the minimum rate guaranteed by law, the debtor is subsequently allowed to achieve the essential benefit of the whole procedure – discharge from a substantial part of his unpaid debts. The aim of this thesis is to evaluate in a comprehensive way the valid and effective legal regulation of discharge from debts, including the last amendment that came into effect on July 1, 2017. At the same time, I focus on some problematic issues, which cause application difficulties in practice. The text of this thesis is divided into 8 chapters. The first chapter provides a definition of the key concept of the whole insolvency law, namely the concept of bankruptcy and impending bankruptcy. The second chapter deals with the basic characteristics of discharge from debts and description of subjective and objective requirements thereof. The following two chapters deal with two essential procedural motions, namely the petition to declare bankruptcy and the motion to permit the discharge. The fifth chapter discusses possible modes of discharge, where more space is devoted to the discharge in the form of fulfilling the instalment plan, which is much more used in practice than discharge in the form of realization of debtor’s property. The possibility of a combination of both above mentioned modes is also taken into account. The sixth chapter focuses on the conduct of proceedings at the stage that begins with decision on permission of discharge and is terminated by decision on approval of discharge. For this stage creditors’ procedural activity is essential. The seventh chapter deals with the failure to discharge in the form of cancellation of the approved discharge and finally, the eight chapter discusses the very purpose of the whole process, namely the fulfillment of discharge from debts and debtor’s release from debts which were not satisfied during insolvency proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Konvrzková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Konvrzková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Konvrzková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB