velikost textu

Majetková podstata v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Assets in insolvency proceeding
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Marek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
183287
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Majetková podstata, insolvenční řízení, insolvenční zákon
Klíčová slova v angličtině:
Assets, the insolvency proceeding, the insolvency act
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení spojeny. Obsahem této práce není detailní popis a rozbor právní úpravy institutu majetkové podstaty. Hlavním vymezeným cílem práce je zjistit, do jaké míry se v praxi osvědčila právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně. Důraz je pak kladen především na problémy, které se v souvislosti s právní úpravou objevují. Jejich analýzou se práce snaží předložit možná řešení do budoucna. Největší pozornost je v tomto směru věnována problému zpeněžování majetku, který slouží jako předmět zajištění zajištěnému věřiteli. Insolvenční zákon v podobě, ve které nabyl účinnosti v roce 2008, totiž nabízel dvě proti sobě jdoucí možnosti výkladu. Rozdílné vnímání právní úpravy se týkalo jak odborné veřejnosti, tak bohužel i soudů. Byli jsme tak svědky celé řady vzájemně si odporujících soudních rozhodnutí. Celou situaci vyřešil až zákonodárce novelou insolvenčního zákona. Novela situaci vyřešila, nicméně jsem přesvědčen o tom, že několikaletým táhnoucím se problémům mělo být ze strany zákonodárce u tak významného institutu zabráněno mnohem dříve. V závěru samotné práce vyhodnocuji výše předestřený cíl. Právní úprava majetkové podstaty v insolvenčním zákoně je pojata moderně a jako celek se osvědčila. Nelze ovšem prohlásit, že se jedná o úpravu prostou chyb a nedokonalostí. Zákonodárce by se měl v budoucnu především zasadit o zvýšení míry uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. 2
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the concept of assets, which represents one of the most basic and most important notions of the insolvency law. Assets within the meaning of the Insolvency Act are intended to satisfy the debtor's creditors. The correct finding and recording of the relevant assets and the and the following stages of the insolvency proceedings have a crucial impact on the level of satisfaction that will be given to the debtor's creditors. Step by step, the present thesis introduces to the reader the legal regulation of the most important legal terms related to the insolvency assets. Starting with the definition of the term assets to the inventory phase, where the relevant assets are recorded. In the context of this phase, the thesis addresses the duty of co-operation by the debtor in the insolvency proceedings. The thesis continues to deal with the inventory of the insolvency assets, including the asset valuation. Not even the description of the possibilities of defending the wrong classification of the property in the inventory of assets is missing. The next chapter, in turn, deals with the handling and management of insolvency assets by the insolvency administrator. The last chapter focuses on possible ways of monetizing assets, whereby the different ways are compared to each other and the respective advantages and disadvantages are compared to each other. A relatively large part is also devoted to the problems faced by the insolvency administrator that are associated with the liquidation of insolvency proceedings. This work is not aimed to provide a detailed and theoretical analysis of the legal regulations regarding the concept of assets within the meaning of the insolvency law. The main purpose of this thesis is to give an overview about to what extend and how the legal regulations are applied in practice. In this context, emphasis is placed on the practical problems that arise in relation to the application of the legal regulation. The analysis aims to present possible solutions for the future. In this respect, the greatest attention is paid to the problem of asset liquidation, which serves to cover the claims of the creditors. In this regard, the insolvency law, in the form in which it came into force in 2008, offers two opposing possibilities of interpretation. Different perceptions of legal regulation concerned both the professional public and, unfortunately, the courts. We have witnessed a number of conflicting judgments. The uncertainty was resolved by the legislator by way of an amendment to the Insolvency Act. The amendment has resolved the situation, but I am nevertheless convinced that many years of protracted problems regarding this important issue could and should have been prevented by the legislator much earlier. At the end of the thesis I evaluate how the legal regulation are applied in practice. The legal regulation of the assets in the Insolvency Act is conceived in modern terms and as a whole has proved successful. However, it can not be said that legal regulation of assets is without mistakes and imperfection. In the future, the legislator should in particular aim to increase the level of satisfaction of creditors' claims.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Marek 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Marek 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Marek 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB