velikost textu

Předběžná opatření v civilním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předběžná opatření v civilním řízení
Název v angličtině:
Preliminary ruling in civil proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Kantořík
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
183286
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předběžné opatření, zatímní úprava, rychlost
Klíčová slova v angličtině:
Preliminary ruling, interim settlement, rapidity
Abstrakt:
Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Diplomová práce představuje předběžná opatření, jako jeden ze zajišťovacích institutů civilního práva procesního, který nastupuje v případě potřeby předběžné a zatímní úpravy právních poměrů účastníků a rovněž při zajištění výkonu rozhodnutí. Tento zajišťovací institut je institutem dočasným, který uspořádává práva a povinnosti účastníků pouze do doby rozhodnutí ve věci samé. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole se autor zabývá jak pojmem předběžného opatření, tak i jeho druhy a účelem předběžného opatření. V této kapitole se autor věnuje i historickému vývoji předběžného opatření před 1. lednem 2014, tak i po tomto datu, kdy došlo k zásadní novele, která rozdělila právní úpravu předběžných opatření. Druhá kapitola práce je zaměřena na institut předběžného opatření v občanském soudním řádu. Tuto kapitolu autor považuje za stěžejní, jelikož jejím obsahem je obecná úprava předběžného opatření. Tato obecná úprava se pak aplikuje i na předběžná opatření zvláštní, když v zákoně o zvláštních řízeních soudních je zakotveno podpůrné užití občanského soudního řádu. Tato kapitola taktéž obsahuje procesní postup soudu při rozhodování o předběžných opatřeních, pravomoci a příslušností soudu, poplatkovou povinností, jistotou, obsahem předběžných opatření a jejich zánikem. Třetí a čtvrtá kapitola obsahuje zvláštní předběžná opatření upravená v zákoně o zvláštních řízeních soudních, když tato úprava byla vyčleněná z občanského soudního řádu s účinností od 1. 1. 2014. Jedná se o předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, která autor blíže rozvádí ve třetí kapitole této diplomové práce. Čtvrtá a poslední kapitola je věnována předběžné úpravě poměrů dítěte. Autor v posledních dvou kapitolách rozebírá způsoby zahájení řízení, náležitosti návrhu, okruh účastníků řízení, vlastní rozhodovací proces u zvláštních předběžných opatření, odvolací řízení a u předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí možnost jeho prodloužení. Klíčová slova: Předběžné opatření Zatímní úprava Rychlost
Abstract v angličtině:
Preliminary ruling in civil proceedings Abstract This thesis presents preliminary ruling as one of the secure institutions of the Czech civil procedural law, which become in case if there is a need of the settlement of legal relations on a temporary basis or ensure realization of an execution of judgement. This secure institution is temporary, which sorts out rights and obligations of the parties of the action until decision on merits. Thesis is divided into four chapters. In the first chapter author is dealing with concept of preliminary ruling, as well as types and purpose of preliminary ruling. In this chapter author pursue historical development of preliminary ruling before 1st of January 2014 and also after this date, when significant amendment was approved, which divided legislation of preliminary ruling. Second chapter is concentrated on preliminary ruling in Czech civil procedural law. This chapter author consider as crucial, because its include general preliminary ruling. This general legislation of preliminary ruling is also used on special preliminary ruling, when Special court proceedings act contains subsidiarity of civil procedure code. This chapter also includes court proceedings while deciding about preliminary ruling, jurisdiction of the court, duty obligation, assurance, contents of the preliminary ruling and its end. Third and Fourth chapter constitutes special preliminary ruling regulated in Special count proceedings act, which this modification have been displaced from Civil procedure code, which became effective on January the first 2014. Special preliminary ruling are preliminary ruling that is used in a case of domestic violance and subsequently if a minor child is without ordinary care or in serious danger to life. Author in the last two chapters analyze method of initiating proceedings, essentials of the motion, the parties of the proceedings, judgment, appeal proceedings and in case of preliminary ruling of domestic violance, possibility of extension. Klíčová slova: Preliminary ruling Interim settlement Rapidity 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Kantořík 963 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Kantořík 232 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Kantořík 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB