velikost textu

Zámecký park Sychrov a jeho využití ve výuce přírodopisu a biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zámecký park Sychrov a jeho využití ve výuce přírodopisu a biologie
Název v angličtině:
The Park of Sychrov Castle and Its Use in Education of Natural History and Biology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Čejková
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
183274
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dřeviny, návrh vycházky, pracovní list, zámecký park Sychrov
Klíčová slova v angličtině:
woody species, project of a walking tour, worksheet, castle park of Sychrov
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je využití zámeckého parku Sychrov ve výuce přírodopisu a biologie. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Hlavním cílem teoretické části je zpracovat charakteristiku zámeckého parku z hlediska parkové výsadby a vývoje této výsadby v průběhu historie. V první kapitole jsou uvedeny základní informace o zámku. Druhá kapitola je věnována zámeckému parku, popisuje jeho historii a sadovnickou kompozici. Praktická část je zaměřena na vybrané druhy dřevin s důrazem na jejich didaktické využití a uplatnění v návrhu botanické exkurze. Dále je vytvořen pracovní list pro žáky základní školy. Tyto materiály jsou vhodné pro exkurzi přímo v zámeckém parku. Pro následné zopakování získaných vědomostí je vytvořen pracovní list pro následnou práci v hodině.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis deals with utilization of the castle park of Sychrov in education of Natural Science and Biology. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The main aim of the theoretical part is to elaborate the characteristics of the castle park from the viewpoint of outplanting history and its development through the ages. In the first chapter, basic information about the Castle of Sychrov is listed. The second chapter focuses on the castle park, description of its history and on the composition of a plantation. Practical part deals with selected types of woody species with emphasis on their didactical use and on their use in the walking tour project. Furthermore, the working list for elementary school pupils has been developed. These materials are suitable for the excursions which would be held directly in the castle park. For revision of the gained knowledge, the worksheet for follow-up classwork has been developed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Čejková 4.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Čejková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Čejková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Říhová 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 152 kB