velikost textu

Řízení o pozůstalosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o pozůstalosti
Název v angličtině:
Decedent´s estate proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ludmila Římanová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
183257
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řízení o pozůstalosti, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů dohodou, vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu
Klíčová slova v angličtině:
the inheritance procedure, the settlement of the common property of the spouses, the settlement of the common property of the spouses by an agreement, the settlement of the common property of the spouses by a court decision
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá řízením o pozůstalosti se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. První kapitolu práce tvoří úvod. Druhá kapitola je nazvána řízení o pozůstalosti a pojednává obecně o průběhu řízení o pozůstalosti. V této kapitole jsou představeny právní předpisy, které tvoří základ pro úpravu pozůstalostního řízení a vypořádání společné jmění manželů. Práce dále stručně popisuje účel řízení o pozůstalosti. Pozornost je dále věnována příslušnosti soudu, účastenství a opatrovnictví. V podkapitole průběh řízení se práce zabývá způsoby objasňování majetkových poměrů zůstavitele a zjišťování dědického práva. Pojednáno je také o sepsání protokolu o předběžném šetření a o zastavení řízení. Na závěr druhé kapitoly je zařazena část zabývající se případy, kdy dochází k dodatečnému projednání dědictví. Jádro této práce tvoří kapitola třetí nazvaná vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalostí. V první podkapitole je stručně rozebrán proces zjišťování manželského majetkového režimu. Práce se dále zabývá podrobným rozborem ust. § 162 a § 163 zákona č. 262/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Je v ní popsáno, jaký majetek a dluhy tvoří společné jmění manželů. Mezi aktivy společného jmění je věnována zvláštní pozornost peněžním prostředkům na bankovním účtu a obvyklému vybavení rodinné domácnosti, což jsou majetkové položky, jejichž vypořádání se může jevit jako problematické. Další část práce se již podrobně zabývá způsoby vypořádání společného jmění manželů, kterými jsou dohoda a vypořádání rozhodnutím soudu. Práce také pojednává o dodatečném vypořádání společného jmění manželů a o právu na vypořádání společného jmění manželů ve smyslu ust. § 163 zákona č. 262/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Poslední kapitolu práce tvoří závěr, ve kterém je zhodnocena právní úprava zkoumané problematiky vypořádání společného jmění manželů v pozůstalostním řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the inheritance procedure with a focus on the settlement of the common property of the spouses. The first chapter of the thesis is an introduction. The second chapter is called The inheritance procedure and deals in general with the course of the inheritance procedure. This chapter introduces the legislation that forms the basis for the inheritance procedure and the settlement of common property of the spouses. The work briefly describes the purpose of the inheritance procedure. An attention is also paid to jurisdiction, participation and tutelage. In the subchapter proceeding of inheritance, the thesis deals with ways to clarify the estate of the testator and to determine the inheritance rights. It is also about drafting a preliminary investigation report and ceasing the proceedings. At the end of the second chapter there is included a part dealing with cases of additional inheritance procedure proceedings. The core of this thesis is the third chapter entitled Selected issues of settlement of common property of spouses in proceedings of inheritance. The first subchapter summarizes the process of finding a marital property regime. The thesis also deals with the detailed analysis of the provisions of § 162 and § 163 of Act No. 262/2013 Coll., On special judicial proceedings. It describes the assets and debts of the common property of the spouses. Among assets of common property of spouses, the special attention is paid to bank account funds and the usual household equipment, which are property items whose settlement may seem to be problematic. Another part of the thesis deals with ways of settling the commmon property of the spouses, which are an agreement and a settlement by a court decision. The thesis also deals with the additional settlement of common property of spouses and the right to settle common property of spouses within the meaning of provision § 163 of Act No. 262/2013 Coll., On special judicial proceedings. The last chapter of the thesis is the conclusion in which the legal regulation of the examined issue of settlement of the common property of the spouses in the iheritance procedure is evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Římanová 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Římanová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Římanová 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB