velikost textu

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
Název v angličtině:
Legal force and enforcement of judgement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vít Kekula
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
183253
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní moc, vykonatelnost, občanské soudní řízení
Klíčová slova v angličtině:
legal force, enforcement, civil procedure
Abstrakt:
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí Abstrakt Předmětem této diplomové práce jsou právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vydávaných v občanském soudním řízení. Jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři podrobný, ale zároveň srozumitelný rozbor účinků, které s těmito instituty spojuje zákon, jejich rolí v procesu ochrany soukromých subjektivních práv a vzájemných vztahů. Cílem této diplomové práce je v neposlední řadě kritická konfrontace platné právní úpravy s pojmoslovím, které česká procesní nauka užívá k označení účinků právní moci. Přestože instituty právní moci a vykonatelnosti spolu úzce souvisí, je o nich s ohledem na jejich zásadní nezávislost pojednáno zvlášť. Nejprve bude pojednáno o právní moci a posléze o vykonatelnosti. Diplomová práce se dělí do celkem pěti kapitol, které se dále člení na oddíly a pododdíly. První kapitola diplomové práce obsahuje stručný rozbor relevantních mechanismů římského civilního procesu, jehož význam pro dnešní institut právní moci nelze podceňovat. Tento rozbor by měl přispět ke snazšímu pochopení jeho podstaty a funkce v moderním civilním procesu. Při jeho příležitosti bude stručně pojednáno rovněž o materiální a procesní teorii právní moci. V druhé kapitole se budu zabývat problematikou formální právní moci a konečnosti pravomocného rozhodnutí. Mým hlavním cílem bude vymezení jejich skutečné povahy, ohledně níž nepanuje v procesní teorii úplná shoda a jejíž správné uchopení je předpokladem pro vymezení materiální právní moci, respektive jejich účinků tak, jak je o nich pojednáno v kapitolách třetí a čtvrté. Samostatný výklad v rámci druhé kapitoly věnuji rovněž vlivu, který má na právní moc rozhodnutí uplatnění řádného opravného prostředku, specifikům rozsudků částečných a mezitímních a konečně doložce o právní moci. Kapitoly třetí a čtvrtá pojednávají o materiální právní moci, respektive jejich jednotlivých účincích, mezi které řadíme závaznost a neměnitelnost. V těchto kapitolách rozeberu zejména předpoklady jejich uplatnění, jejich povahu a roli v procesu ochrany soukromých subjektivních práv. Závaznost a nezměnitelnost pravomocného rozhodnutí se v neposlední řadě pokusím zejména prostřednictvím jejich subjektivních a objektivních mezí pozitivně vymezit. Oba tyto účinky v neposlední řadě komparuji s vlastnostmi rozhodnutí, které za účinky právní moci považovat nelze. Pátou, tedy závěrečná kapitolu konečně věnuji vykonatelnosti rozhodnutí. V rámci této kapitoly se zabývám na prvním místě vztahem právní moci a vykonatelnosti. Samostatné oddíly pak budou věnovány formální a materiální vykonatelnosti. Závěrem bude pozornost věnována problematice předběžné vykonatelnosti rozsudků a odkladu vykonatelnosti. Klíčová slova: právní moc, vykonatelnost, občanské soudní řízení
Abstract v angličtině:
Legal force and enforcement of judgement Abstract The subject of this thesis are legal force and enforcement of judicial decisions adjudicated in the civil procedure. Its main goal is to provide an in depth yet comprehensive analysis of its effects, its role in the judicial proces and to demonstrate their functional connexion. A secondary objectif of this thesis is to provide the reader with a current legislation based critical assesement of the legal terminology employed by the czech doctrine to describe the effects of legal force. Despite the fact that the legal force and enforcement of judicial decisions are closely linked by their purpose, they are conceptually independent. Therefore, they will be dealt with separately. First, the legal force of a judicial decision will be examined, second, its enforcement will be adressed. The thesis is divided into five chapters in total which are further subdivided into sections and subsections. The first chapter consists of a brief introdution to the relevant mechanics of the Roman civil procedure which importance to the notion of legal force as we know it is not to be underestimated. Apart from a historical context, its analysis should contribute to a better understanding of its true nature and function in the contemporary civil procedure. In this context, material and procedural theories of legal force will be presented shortly as well. In the second chapter I will dissect a legal phenomenon which is referred to by a part of the czech doctrine as formal legal force or finality of the judgement. My main goal in this chapter will be to determine its true nature to which there exist multiple opinions given that its full understanding constitutes a precondition to a successful definition of the material legal force and its individual effects. Those effects will be the subject of chapters three and four of this thesis respectively. The third a the fourth chapters will be devoted to the material legal force, or more precisely its effects which are those of the binding force and irrevocability of the judgement. In these chapters I will initially proceed to analyse all preconditions that must be met for these effects to apply, subsequently I will deal with their nature and role in the judicial proces. Last, but not least I will try to provide a positive definition of both of these effects mainly through their subjective and objective boundaries. The fifth and final chapter of this thesis will be dedicated exclusively to the enforcement of judicial decisions. First, I will put an emphasis on the functional connection between the legal force and enforcement of a judicial decision and their complementarity. Afterwards, as it was the case with the legal force, both formal and material enforcement will be individually adressed within their own sections. Both of these will be layed out in general terms and with regard to the different types of judicial decisions present in the civil procedure. Finally, the preliminary enforcement of a judicial decison and its suspension will be presented. Key words: legal force, enforcement, civil procedure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Kekula 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Kekula 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Kekula 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB