velikost textu

Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost
Název v angličtině:
Development of game keeping law on Czech territory from the second half of 18th century to the present time
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Matis
Vedoucí:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Id práce:
183212
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Myslivost, právo, zvěř, ochrana, honitba
Klíčová slova v angličtině:
game keeping, law, game, protection, hunting ground
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem práva myslivosti od 2. poloviny 18. století. V první části diplomové práce však je, tak aby byl poskytnut kontinuální pohled na danou problematiku, přistoupeno ke shrnutí právního vývoje myslivosti před rokem 1754, a to včetně těch nejstarších právních pramenů, jakým je honební regál Boleslava I. a jiné. Nebylo opomenuto období třicetileté války, během kterého docházelo k razantnímu snižování stavů zvěře, a proto bylo přistoupeno k přijetí mysliveckého řádu Ferdinanda III. ze 14. prosince 1641, který zakázal lov po následující tři léta a zavedl mnoho ochranných opatření. Tato část diplomové práce ukázala, jak se obsah myslivosti v průběhu doby měnil. Myslivost byla nejdříve chápána jako výsadní právo panovníka, později šlechty. Až v pozdějších dobách byl myslivostí chápán i chov a ochrana zvěře. Nosná část diplomové práce se zabývá moderními právními předpisy. Nejprve je představena právní úprava myslivosti z období vlády císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. V tomto období byla myslivost podřízena hospodářským potřebám monarchie a bylo přistoupeno k razantnímu snižování stavů zvěře. Následně je pozornost věnována patentu č. 154 císaře Františka Josefa I. ze dne 7. března 1849, kterým bylo zrušeno právo myslivosti na cizí půdě. Obsahem další částí této diplomové práce je úprava zemských honebních zákonů pro Čechy, Moravu a Slezsko a zejména pak rozdíly mezi těmito předpisy. V poslední části práce je popsána právní úprava myslivosti 20. století. Nemohly tedy chybět protektorátní přepisy upravující myslivost, v čele s vládním nařízením č. 127/1941 Sb., o myslivosti, které myslivost skokově modernizovaly. Poválečná právní úprava byla silně ovlivněna nástupem komunistické strany k moci. Zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti sice ještě respektoval soukromé vlastnictví k pozemkům, avšak přijetím zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti bylo právo myslivosti již odděleno od vlastnictví pozemků a náleželo pouze socialistickým organizacím. Závěr diplomové práce se pak zabývá předpisy porevolučního období, tedy novelizacemi zákona č. 23/1962 Sb., které jej měnily tak, aby byl v souladu s demokratickým zřízením, a pak v současnosti platným zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., který chápe myslivost jako kulturní dědictví a činnost vedoucí k ochraně ekosystému. 102
Abstract v angličtině:
Summary This diploma thesis is focused on development of the game keeping law from the second half of the eighteenth century till the twentieth century. In the first part of the thesis, in order to provide a comprehensive view on the given issue, a summary of legal development of game keeping law before the year 1754 is outlined, including the oldest legal sources, beginning with „honební regál“ issued by Boleslav I. and others. The period of the Thirty Years´ War, during which a large downsizing of game ocurred, consequently servingas a basis for „Hunting order“ issued by Ferdinand III. on 14th December 1641, prohibiting hunting for three following years and implementing a lot of protective measures, was not omitted. That part of this thesis demonstrates how the contents of gaming is subject to changes over time. At first, gaming was viewed as a sovereign´s privilege, afterwards also aristocracy got to enjoy it. Later on, gaming began to include breeding and protection of game itself as well. The major part of the thesis is dedicated to modern laws. Firstly, game keeping law from the government period of Marie Therese and her son Joseph II. is introduced. During these times gaming was subject to economic needs of the monarchy and dangle downsizing of game took place again. Subsequently the attention is aimed at the patent n. 154 issued by Franz Josef I. on 7th March 1849, which prohibited the right of game on foreign land. The next part of the thesis contains an analysis of „zemské honební zákony“ for Bohemia, Moravia, Silesia, namely of the differences among those three. Last part of the thesis describes game keeping law of the twentieth century, therefore it focuses on the protectorate game keeping laws, in the lead with the government order n. 127/1941 Sb., which contributed to rapid modernization of game keeping law. Postwar regulation was strongly influenced by the communist accession to power. Game keeping law n. 225/1947 Sb., still respected private ownership of the land. However, through the game keeping law n. 23/1962 Sb., the right of game was separated from private ownership of land and was thereby granted solely to socialist organizations. The conclusion of this thesis deals with the laws of post-revolutionary era, thus the focus lays on the amendments to the law n. 23/1962 Sb., which changed the said law in order for it to be consistent with the newly established democratic regime, and also on the game keeping law n. 449/2001 Sb., which sees game as a cultural heritage and at the same time an activity leading to the protection of the ecosystem. 103
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Matis 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Matis 276 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Matis 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Kindl 152 kB