velikost textu

Vztah práv na označení a práva nekalé soutěže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah práv na označení a práva nekalé soutěže
Název v angličtině:
The relationship between rights of designation and unfair competition law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Ferancová
Vedoucí:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
183128
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranná známka, označení původu, nekalá soutěž
Klíčová slova v angličtině:
trademark, designation of origin, unfair competition
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První dvě kapitoly vymezují práva na označení a právo nekalé soutěže obecně, následující kapitoly se soustřeďují na vztah těchto právních úprav. První kapitola rozebírá nejprve zařazení práv na označení v rámci systému práva duševního vlastnictví a posléze se zabývá jednotlivými právy na označení, tj. ochrannou známkou, označením původu a zeměpisným označením. Tato kapitola se zabývá charakteristickými rysy práv na označení, rozdíly mezi nimi a jejich právní úpravou na úrovni vnitrostátní, evropské i mezinárodní. Důraz je však kladen i na aktuální otázky, které se práv na označení dotýkají. Druhá kapitola se věnuje právu nekalé soutěže. V této kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu nekalé soutěže a koncepci, na níž je právo nekalé soutěže postaveno (kombinace generální klauzule a demonstrativního výčtu speciálních skutkových podstat). Dále jsou zde vymezeny subjekty nekalé soutěže a nároky, které může subjekt dotčený nekalou soutěží uplatnit. Stěžejní, třetí kapitola, je zaměřena na vztah práv na označení a práva nekalé soutěže. Jsou zde popsány možnosti nahlížení na vztah těchto právních úprav a nejčastější případy, kdy dochází k jejich vzájemnému prolínání. Vztah práv na označení a práva nekalé soutěže je rozebírán z hlediska právní teorie i z hlediska soudní rozhodovací praxe. Čtvrtá kapitola se zabývá skutkovými podstatami nekalé soutěže, které mají souvislost s právy na označení. Cílem této kapitoly je tyto skutkové podstaty popsat a prostřednictvím konkrétních soudních rozhodnutí poukázat na možné způsoby nekalosoutěžního jednání ve vztahu k právům na označení. Poslední kapitola se zaměřuje na právní prostředky ochrany práv na označení. Kromě absolutní ochrany, která plyne ze zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, je věnována pozornost prostředkům občanského, správního a trestního práva, které mají mnohdy v rámci ochrany práv na označení nezastupitelný význam.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is the relationship between rights of designation and unfair competition law. The thesis is divided into five chapters. The first two chapters define rights of designation and unfair competition law in general and the following chapters concentrate on the relationship between them. The first chapter focuses initially on the place of rights of designation in the system of intellectual propert y law and afterwards it concentrates on particular rights of designation, i.e. trademark, designation of origin and geographical indication. This chapter deals with characteristic features of the rights of designation and differences between them and national, international and european legislation. The emphasis is also put on current issues, that are related to the rights of designation. Chapter two is devoted to unfair competition law. This chapter focuses on legislation of unfair competition and the concept on which unfair competition law is based (that is combination of general clause and non-exhausting list of merits). Subsequently, it defines subjects of the unfair competition and claims that a subject affected by the unfair competition can make. The third chapter, which presents crucial part of this thesis, concetrates on the relationship between rights of designation and unfair competition law. It describes various ways of looking on this relationship and the most common situations, when the laws in those areas blend. The relationship between rights of designation and unfair competition law is analysed in terms of legal theory as well as case-law. The fourth chapter deals with merits of the unfair competition related to rights of designation. The aim of this chapter is to define these merits and to show - on the basis of specific judgments - possible ways of unfair competition linked to rights of designation. The last chapter is devoted to legal means for protection of rights of designation. In addition to the absolute protection provided by the Act No. 229/2006 Coll., we can find also various legal means in civil law, administrative law and criminal law. These legal means have often huge importance within the legal protection of rights of designation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Ferancová 833 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Ferancová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Ferancová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Růžička, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB