velikost textu

Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany
Název v angličtině:
The relationship between trademark protection and copyright protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Blanka Crháková
Vedoucí:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
183127
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Duševní vlastnictví, známkoprávní, autorskoprávní, ochrana, vztah, kolize ochran
Klíčová slova v angličtině:
Intellectual property, trademark, copyright, protection, relationship, conflict of protections
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany Tato diplomová práce se komplexně zabývá vztahem známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právním prostředí. Diplomová práce vychází především ze dvou zákonů - zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách. Reflektuje ale i právo EU, včetně aktuální judikatury. Cílem je ukázat jak obě ochrany působí, jaký je jejich vztah, popř. jak a kdy dochází k jejich prolínání a jaké následky to z pohledu ochrany nese. V první kapitole práce najdeme úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu a vymezením cíle práce, za ním následuje sedm hlavních kapitol a závěr. Nejdříve jsou ve druhé a třetí kapitole vysvětleny základní pojmy týkající se duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Poté následuje popis fungování obou ochran, na kterém jsou ilustrovány jak jejich podobnosti, tak odlišnosti. Pozornost je věnována rozboru obou ochran, předmětu ochran, jejich subjektům, způsobu vzniku a zániku, délce trvání, prostředkům ochrany i mezinárodním souvislostem. V kapitole osmé je obsaženo shrnutí předchozích poznatků a porovnání obou ochran, včetně vysvětlení možností souběhu, ilustrovaných na konkrétních příkladech z praxe. Závěr se pak zaměřuje na hodnocení platné právní úpravy a poukazuje na možné směřování obou ochran, popř. jejich budoucích sporů. Klíčová slova: Duševní vlastnictví, známkoprávní, autorskoprávní, ochrana, vztah, kolize ochran
Abstract v angličtině:
RESUMÉ The name of the thesis: The relationship between trademark protection and copyright protection This diploma thesis deals in a complex way with the system of relationship between trademark protection and copyright protection within Czech law. The diploma thesis is based mainly on two acts - Act No. 121/2000 Coll., On copyright protection, and Act No. 441/2003 Coll., On trademark protection. It also reflects European law including actual case-law. The main goal of the thesis is to show how both protections work, their mutual relation, eventually how and in which situations their convergence happens and what can be the consequences of it from the protection point of view. In the first chapter of my thesis we find introduction that brings the subject to the topic, including aim of the thesis. After that comes seven main chapters and a final conclusion. Initially in chapter two and three of my thesis, I define the basic concepts dealing with Intellectual property and law related to intangible property. Subsequently description of the simultaneous operation of both protections is discussed and based on that their similarities and differences are highlighted. The focus is on analysis of both protections, subjects of both protections, their beneficiaries, formation, duration, means and international context. Chapter eight consists of the summary of previous findings and comparison of both protections, including explanation of possible convergence, illustrated on real life cases. The conclusion of the thesis deals with evaluation of valid legislation and points out possible routing of both protections and their eventual future disputes. Keywords: Intellectual property, copyright, trademark, protection, relationship, conflict of protections
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Crháková 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Crháková 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Crháková 462 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Růžička, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB