velikost textu

Nabytí od neoprávněného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabytí od neoprávněného
Název v angličtině:
Acquisition of property from unauthorized person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Talacko
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
183116
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nabytí, neoprávněný, vlastnictví, dobrá víra, právní jistota.
Klíčová slova v angličtině:
Acquisition, unauthorized person, property, good faith, legal certainy.
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného tak zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a je proto důležité, aby jej právní úprava dostatečně reflektovala, kdy ne vždy tomu tak bylo. V diplomové práci se zabývám především vývojem tohoto institutu, zásadami, které jsou s tímto institutem spojeny a zejména analýzou a popisem současné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází úvod. Kapitoly se dále člení na podkapitoly, které mají podrobněji rozebrat dané téma. Práce je zakončena závěrem. V první kapitole se zabývám obecnou problematikou věcných práv. Dále zde rozebírám institut vlastnického práva, jeho ústavní východiska, definici i způsoby jakým je možné vlastnictví nabývat. Druhá kapitola je koncipována jako popsání historického vývoje nabytí od neoprávněného. Rozebírám nejdříve období římského práva, zejména pak kladu důraz na zásadu nemo plus iuris. Dále pokračují přes vývoj v germánském právu, až ke kodifikacím v 19. století. Zde se zabývám třemi velkými kodifikacemi ABGB, Code Civil a BGB. V rámci chronologického postupu je pak ještě rozebrána úprava za účinnosti předešlého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a za obchodního zákoníku. Třetí kapitola je nejdůležitější kapitolou celé diplomové práce. Jsou v ní rozebrány důležité zásady jako je zásada dobré víry, zásada vigilantibus iura scripta sunt, zásada ochrany nabytých práv a střet dobré víry s vlastnickým právem a zásadou nemo plus iuris. Dále se v kapitole snažím rozebrat celý institut nabytí od neoprávněného, tak jak je upraven v současném občanském zákoníku. Jsou zde rozebrány a vysvětleny ustanovení, která se k tomuto institutu váží. Čtvrtá kapitola se ve stručnosti zabývá právní úpravou tohoto institutu u našich německých sousedů.
Abstract v angličtině:
Abstract In this diploma thesis, I deal with the institute of acquiring from unauthorized person., which is breaking of Roman principle nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. In English it means, that no one can transfer to someone else more rights, than he has himself. Also, the acquisition form unauthorized person is interfering to the constitutionally guaranteed rigth to own the property. Therefore the legislation must adequatly reflect this fact, but it has not always been so. In diploma thesis I deal mainly with the development of this institute, principles, which are connected with this institute and especially with the analysis and description of current legal regulation. The thesis is divided into four chapters and introduction. The chapters are further divided to subchapters, which deal with the theme in more detail. The work ends with conclusion. In the first chapter, I deal with the general issue of material rights. Then, I deal with the institute of ownership, its constitutional basis, the definition and also the ways, in which the ownership can be acquired. The second chapter is about the historical evolution of acquisition from unauthorized person. I analyze first the period of Roman law, and I emphasize the principle of nemo plus iuris. Than I continue through the development of German law until to codification in the 19th century. In this part, I deal witht three large codification ABGB, Code Civil and BGB. In this chapter I also deal with the legal regulation, which was in the Czech Republic when the Civil Code number 40/1964 Sb. and the Commercial Code were in operation. The third chapter is the most important chapter of diploma thesis. This chapter deals with the important principles such as a principle of good faith, principle of vigilantibus iura skripta sunt, principle of the protection of acquired rights and the collision of good faith and ownership and principle of nemo plus iuris. Furthemore I analyse current legal regulation of whole institut of acquisition from unauthorized person in Civil Code. There are discussed and explained paragraphs, which are connected to this institute. The fourth chapter deals briefly with the legal regulation of this institute in Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Talacko 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Talacko 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Talacko 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 152 kB