velikost textu

Superficies solo cedit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Superficies solo cedit
Název v angličtině:
Superficies solo cedit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Doležal
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
183111
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
superficies solo cedit, nemovitá věc, katastr nemovitostí
Klíčová slova v angličtině:
superficies solo cedit, real estate, land register
Abstrakt:
Abstrakt Superficies solo cedit Diplomová práce se zabývá tématem superficiální zásady z pohledu jejího historického vývoje a místa v současném právním řádu. Uvedená zásada spočívá v tom, že vše, co se nachází na pozemku nebo z něj vzešlo, je jeho součástí. Superficiální zásada je institutem rozvíjejícím se již od dob starověkého Říma a do našeho právního řádu byla opětovně zakotvena po rekodifikaci soukromého práva v roce 2012. Práce se ve své úvodní části zaměřuje na historický vývoj superficiální zásady, a to nejen v římském právu, ale také v českých zemích, zejména pak na její ukotvení v ABGB z roku 1811. Dále je ve stručnosti popsán odklon od superficiální zásady, k němuž došlo v souvislosti se změnou politického a společenského uspořádání v poválečném Československu. Popření zásady superficies solo cedit přetrvalo až do rekodifikace soukromého práva, která byla uskutečněna v roce 2012 prostřednictvím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavní část práce se zaměřuje na rozbor superficiální zásady v občanském zákoníku a dalších souvisejících právních předpisech. Jde především o právní předpisy, upravující problematiku katastru nemovitostí, jelikož právě na tuto oblast má existence superficiální zásady nejzásadnější dopad. Na základě teoretického výkladu superficiální zásady jsou v práci představeny některé její praktické důsledky projevující se v evidenci katastru nemovitostí a v zápisech do něj. Jsou také nastíněny otázky, jež se v souvislosti s uplatňováním superficiální zásady objevily a nejsou dosud uspokojivě vyřešeny. Práce se věnuje i mezinárodnímu srovnání úpravy superficiální zásady. Pro vzájemné porovnání bylo vybráno Německo, a to především s ohledem na skutečnost, že při rekodifikaci soukromého práva v České republice se stal německý občanský zákoník jedním z inspiračních zdrojů. Ze vzájemného srovnání vyplývá, že superficiální zásada je uplatňována obdobně, avšak nikoliv totožně. Podobnost lze nalézt například v tom, že ani jeden právní řád neupravuje jasně pojmy pozemek a stavba v soukromém právu, ačkoliv jsou pro uplatňování superficiální zásady oba tyto pojmy zcela zásadní. Na rozdíl od českého občanského zákoníku je naopak v Německu superficiální zásada prolamována širším způsobem, například prostřednictvím různých forem práva stavby, upravených zvláštními právními předpisy, nebo prostřednictvím tzv. smlouvy o komplexu, což je institut v českém právu neznámý. Klíčová slova: superficies solo cedit, nemovitá věc, katastr nemovitostí,
Abstract v angličtině:
Abstract Superficies solo cedit The topic of the presented diploma thesis is the principle of superficies viewed from its historic development and its place in current law. The principle stipulates that whatever is found on a land or has arisen from it, becomes parts of it. The superficies principle has been in employment since ancient Rome and has been reintroduced in our legal system after the recodification of private law in 2012 The thesis begins with the historical development of the superficies principle not only in Roman law, but also in the Czech lands, especially with its 1811 AD codification in AGBG. The historical development is followed by a brief description of the departure from the superficies principle following political and societal changes in post-war Czechoslovakia. The denial of the superfecie solo cedit principle survived until the recodification of private law in 2012 by act n. 89/2012 Sb, of civil code. The core part of the thesis analyzes the superficies principle in the Civil Code and related statutory instruments, especially those regulating the cadastre problematics, as this area is most impacted by the principle of superficies. Based on a theoretical explanation of the superficies principle, the thesis presents some practical impact of its application on the cadastre and its records. Some questions which have arisen from the application of the superficies principle and have not been satisfactorily addressed yet, are mentioned as well. The thesis also contains an international comparison of the application of the superficies principle. Germany has been chosen for the comparison mainly for the fact that German Civil code served as one of the sources of inspiration for the recodification of Czech private law. The comparison shows that the principle is applied similarly, but not equally. Similarities are found in the aspect that neither legal system clearly defines private law terms such as land or building even though both terms are pivotal for the principle of superficies. Contrary to Czech Civil Code, the principle of superficies is in Germany violated more broadly, e.g. through various forms of right of building, regulated by special statutory instruments, or by a so-called contract of complex, which is a term not found in Czech law. Key words: superficies solo cedit, real estate, land register,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Doležal 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Doležal 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Doležal 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB