velikost textu

Závazky ze zaopatřovacích smluv - komparativní studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závazky ze zaopatřovacích smluv - komparativní studie
Název v angličtině:
Support contracts - comparative study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Jojková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
183109
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zaopatřovací smlouvy, Smlouva o důchodu, Smlouva o výměnku
Klíčová slova v angličtině:
Support contracts, Provision contract, Maintanence contract
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce nese název „Závazky ze zaopatřovacích smluv – komparativní studie“. Jedná se o komparaci dvou smluvních typů, které jsou řazeny společně pod pojem zaopatřovacích smluv. Jsou jimi smlouva o výměnku a smlouva o důchodu. Diplomová práce si klade za cíl jednak seznámit s historickým vývojem těchto smluv, se současným právním pojetím obou těchto smluv, ale především objasnit, za jakým účelem a za jakých podmínek jsou tyto smlouvy uzavírány, a taktéž jaká práva a povinnosti z těchto smluv stranám plynou. První a druhá kapitola se zabývá stručným úvodem do problematiky jednak relativních majetkových práv a jednak vymezení pojmu zaopatřovacích smluv. Pozornost je zaměřena na rozlišení relativních a absolutních majetkových práv, a dále též na účely, k nimž jsou zaopatřovací smlouvy využívány. Třetí kapitola je krátkým vhledem do pojmu smluv odvážných, do kterých se historicky řadí právě smlouva o důchodu. Krátce je zde popsána nejen historie smluv odvážných, ale též se zde zabývám pojmem odvážných smluv z hlediska současné právní úpravy. Čtvrtá kapitola je věnována historickému exkurzu. Obsažen je stručný historický nástin vývoje obou smluv, jak smlouvy o důchodu, tak smlouvy o výměnku. Pozornost je především zaměřena na právní úpravy těchto smluv v našem právním řádu, ať už šlo o ABGB či občanský zákoník z roku 1950, nebo o záměrné vynechání těchto smluv občanským zákoníkem z roku 1964 a následné navrácení obou smluvních typů do našeho právního řádu novelami občanského zákoníku. V páté a šesté části je přistoupeno k samotnému pojednání o současné právní úpravě obou smluvních typů řazených pod pojem zaopatřovacích smluv. Jsou zde popsány jak podmínky pro uzavření těchto smluv, tak práva a povinnosti, které stranám z uzavření těchto smluv plynou. Závěrem jsou též zmíněny daňové dopady související s předmětnými smlouvami, neboť i tyto aspekty je potřeba při uzavírání smluv vzít v úvahu. Práce tedy podává ucelený pohled nejen na jednotlivá stádia vývoje předmětných smluv, tj. smlouvy o důchodu a smlouvy o výměnku, ale především na jejich současnou právní úpravu.
Abstract v angličtině:
Abstract The present diploma thesis, entitled: „Support contacts - comparative study“. It compares two contract types belonging under the term support contract. These are the maintenance contract and the provision contract. This diploma thesis aims to familiarize the reader with the historical evolution of these law contracts, current law approach to them, but above all clarify what intention and conditions are these contracts made under, and which rights and obligations do they bestow upon the parties. The first and the second chapter briefly introduce into the matters of relative ownership and defining the term annuity contract. Focus is placed on differentiating the relative and absolute ownership, and furthermore on the purposes annuity contracts are used for. The third chapter is a concise look into the term aleatory contracts, the historical classification of the provision contract. It not only briefly explains the history of aleatory contracts; it also outlines the term aleatory contract as it is perceived by present law. The fourth chapter is dedicated to historical excursus. It includes the succinct outline of historical development of both contracts, both the provision and maintenance contracts. The focus is primarily placed upon the legislation in Czech legal orders, not only under ABGB or civil code of 1950, but also the intentional omission of these contracts by the civil code of 1964 and the following return of both contract types into our legal order by amendments of the civil code. The fifth and the sixth part proceed to the treatise of current legislation of both contract types belonging under the term annuity contract. They cover the conditions of making these contracts and the rights and obligations they bestow upon the parties by making them. The final part additionally mentions the tax incidence concerning the subject contracts, as these aspects need to be considered when a contract is being entered. The thesis thus creates a comprehensive look not just into the individual stages of evolution of subject contracts of the provision contract and the maintenance contract; moreover the thesis provides it for their current legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Jojková 846 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Jojková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Jojková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB