velikost textu

Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
Název v angličtině:
Liability of information society services provider for the storage of information provided by a recipient of the service
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Jirovský
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
183108
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ISP, služba informační společnosti, odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti, hosting, ukládání obsahu, bezpečný přístav, notice and takedown, Směrnice o elektronickém obchodu
Klíčová slova v angličtině:
ISP, information society service, liability of information society services provider, hosting, storage of content, Safe Harbor, notice and takedown, E-Commerce Directive
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem Tato práce se zabývá zvláštním odpovědnostním režimem poskytovatelů služeb informační společnosti poskytující služby hostingu, kteří v dnešní době v prostředí internetu hrají klíčovou roli. Cíle, které si tato práce stanovuje, spočívají ve specifikaci pojetí problematiky ISP, popisu souvisejících aktuálních institutů a především v představení a následné analýze návrhu právní úpravy, který na konci roku 2016 představila Evropská komise a který má potenciál rozpracovanou problematiku podstatně ovlivnit. Za účelem dosažení výše zmíněných cílů identifikuje tato práce nejzásadnější právní předpisy, jež tuto problematiku regulují, a pojednává o vztahu evropské a české úpravy. Dále specifikuje zásadní podmínky pro nabytí a následné udržení bezpečného přístavu, který vylučuje aplikaci obecných odpovědnostních pravidel. Rovněž se zabývá institutem vyloučení povinnosti dohledu ISP nad ukládaným obsahem. V souvislosti se zmíněnou úpravou tato práce neopomíjí významnou rozhodovací soudní praxi představující upřesňující výklad problematiky a vývoj názorového přístupu SDEU k postavení ISP. Ve zvláštní části tato práce pojednává o možnostech aplikovatelnosti obecných odpovědnostních pravidel a jejich vztahu k úpravě ISP, stejně jako o nejaktuálnější judikatuře zabývající se souvisejícími instituty. Dále rozpracovává a analyzuje připravovanou právní úpravu, popisuje její nedostatky a polemizuje nad případnými praktickými dopady. S ohledem na kritiku relevantních navrhovaných ustanovení ze strany členských států a odborné veřejnosti zohledňuje i ten nejaktuálnější vývoj představující změnové návrhy této úpravy a vyjadřuje se i k jejím nedostatkům, kterou jsou s ohledem na praktické fungování služeb ISP identifikovány. K výše uvedeným tématům, rozpracovaným problémům a nejasnostem se rovněž vyjadřuje sám autor v rámci úvah de lege ferenda. Klíčová slova: ISP, služba informační společnosti, odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti, hosting, ukládání obsahu, bezpečný přístav, notice and takedown, Směrnice o elektronickém obchodu
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Liability of information society services provider for the storage of information provided by a recipient of the service This paper deals with a special liability rules for service providers that play a key role in the Internet environment and provide hosting services. Objectives of this paper are to specify the concept of the ISP, describe related current issues and above all to present and analyse the drafted legislation, which was presented by the European Commission at the end of 2016 and which has the potential to significantly influence the elaborated issues. In order to achieve the aforementioned objectives, the thesis identifies the legislation dealing with this issue and describes the relationship between the European and Czech regulations. It also further specifies the essential conditions for the attainment and subsequent preservation of a Safe Harbour, which excludes the application of general liability rules. It also deals with the ISP's no obligation to monitor the information they store. In connection with the above-mentioned matter, this thesis analyses important decision- making practice, which presents advanced interpretation of the issue and the development of SDEU's approach to the status of ISP in general. In its practical part, this paper focuses on the applicability of the general liability rules and their relation to the regulation of the ISP, as well as the most recent jurisprudence dealing with associated institutes. It further elaborates and analyses the prepared legislation, describes its shortcomings and questions the possible impacts from the practical perspective. In view of the criticism of the relevant provisions of the drafted legislation by the Member States and the experts in this field, it also takes into account the most recent developments representing the modifications to this proposed draft and also comments on its shortcomings identified with regard to the practical activity of the ISP. The author also expresses himself regarding the above-mentioned topics, deficiencies and ambiguities which he has identified using de lege ferenda considerations. Keywords: ISP, information society service, liability of information society services provider, hosting, storage of content, Safe Harbor, notice and takedown, E-Commerce Directive
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Jirovský 9.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jakub Jirovský 7.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Jirovský 440 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Jirovský 529 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB