velikost textu

Právní úprava přepravy věci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava přepravy věci
Název v angličtině:
The legal regulation on the carriage of goods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimír Slušný
Vedoucí:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
183095
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přeprava věci, smlouva o přepravě věci, Úmluva CMR
Klíčová slova v angličtině:
The carriage of goods, The contract for the carriage of goods, CMR Convention
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je právní úprava přepravy věci. Jedná se o oblast, která zaujímá významnou roli v ekonomickém fungování společnosti. Právní úprava této problematiky je však značně rozvrstvená mezi soukromoprávní předpisy, mezinárodní úmluvy a částečně též předpisy veřejnoprávní. V této práci je věnována pozornost především prvním dvěma kategoriím. Práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti kapitol, které se pak dále, s výjimkou kapitoly první, dělí na další podkapitoly. Po historickém úvodu, zaměřeném zejména na římské právo, následují postupně tři kapitoly věnované jednotlivým smluvním typům, které mohou být právním důvodem přepravy věci. Jedná se o smlouvu o přepravě věci, smlouvu zasílatelskou a smlouvu o provozu dopravního prostředku. Tyto smlouvy jsou postupně charakterizovány, jsou popsány jejich náležitosti, práva a povinnosti smluvních stran a otázky náhrady škody. V rámci výkladu je upozorňováno na interpretační problémy, které se s úpravou těchto smluv pojí. Průběžně je též poukazováno na to, jak se od sebe tyto jednotlivé smluvní typy odlišují. Srovnávána je též úprava v OZ s úpravou v dnes již neúčinném obchodním zákoníku. Práce se též věnuje problematice přepravních dokladů vztahujících se k přepravě věci. V rámci výkladu je rovněž nastíněno, jak jsou upraveny situace, kdy je v právním poměru obsažen mezinárodní prvek. Významná část této práce se zabývá mezinárodními úmluvami, které přepravu věci upravují. Důraz je kladen především na Úmluvu CMR, která upravuje silniční přepravu. Výklad u kapitoly o Úmluvě CMR je rozčleněn tak, že je nejprve úmluva charakterizována a je definován rozsah její použitelnosti. Následuje výklad o povinnosti nahradit škodu, limitech této náhrady, reklamaci, promlčení a řešení sporů. Tato osnova je s drobnými odchylkami respektována i u dalších úmluv, které se věnují postupně přepravě železniční, letecké, námořní a přepravě po vnitrozemských vodních cestách. V průběhu tohoto výkladu je též uváděna pestrá judikatura různých soudů.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis deals with the legal regulation on the carriage of goods. This issue occupies an important role in everyday economic reality. Legal regulation in this field is highly stratified among legal regulations concerning private law, international agreements and partly among legal regulations concerning public law. This thesis mainly covers the regulation contained in the Czech Civil Code and in international conventions. In addition to the introduction and conclusion, this thesis is divided into five chapters, which are further divided, with the exception of the first chapter, into subchapters. The first chapter, which focuses on historical development and mainly on Roman law, is followed by chapters dealing with particular types of contracts which can be the legal cause for the carriage of goods. These include the following: contract for the carriage of goods, forwarding contract and contract for the operation of a means of transport. Firstly, these contracts are characterized and then the elements of such contracts are described, as well as the duties and rights of the contracting parties and questions regarding compensation for damage. The thesis also points out the interpretative problems that occur in the regulation of these contracts. The differences between these types of contracts are also dealt with. Furthermore, the legal regulation in the Czech Civil Code is compared to the former legal regulation contained in the Commercial Code. The thesis also deals with the consignment note and the bill of lading. Last but not least, the private law relations with international element are covered as well. A significant portion of this thesis concerns itself with the international conventions which regulate the carriage of goods. Emphasis is put on the CMR Convention, which regulates the carriage of goods by road. This part is divided into subchapters that contain the characterization of this convention and the scope of its applicability. The follow-up subchapters cover the duty to compensate for damage, the limits of this compensation, notification periods and the jurisdiction of courts. This structure is, with some exceptions, adhered to in the remaining conventions regulating the different modes of transport. The judgements of many different courts are quoted as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Slušný 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Slušný 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Slušný 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB