velikost textu

Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých)
Název v angličtině:
Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Dušek
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
183055
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo, občanský zákoník, zástava
Klíčová slova v angličtině:
Lien, civil code, pledge
Abstrakt:
Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých) Abstrakt Diplomová práce se zabývá historickým vývojem zástavního práva. Úvodem do problematiky je stať věnovaná římskoprávnímu pojetí zástavního práva, jako základního principu jeho pozdějšího utváření ve střední Evropě, tedy také na území Čech. Následující text se zabývá zástavním právem ve střední Evropě od nejstarších dob, až k jeho úpravě ovlivněné recepcí římského práva, se stručným exkursem do recepce římského práva. Na tomto místě může čtenář rozpoznat velice podobný, ale na sobě do jisté míry nezávislý vývoj zástavního práva ve střední Evropě a v římském právu na počátku jeho vývoje a jeho stagnaci právě ve střední Evropě. Navazuje podrobnější rozbor zástavního práva v Českých zemích až do počátku 19. století, kdy na území větší části habsburské monarchie (Cislajtánie) začal platit na svou dobu moderní občanský zákoník ABGB. Následně se autor práce zaměřuje na právní úpravu zástavního práva obsaženou v ABGB, a také v souvislosti s tímto kodexem úpravou v návrhu občanského zákoníku z roku 1937, jenž měl ABGB nahradit. Právní úprava zástavního práva byla v ABGB roztříštěna do více dílů zákoníku, návrh z roku 1937 tento nedostatek napravil a celou úpravu zástavního práva zpřehlednil. Zákoník z roku 1937 však bohužel vlivem politických událostí přijat nebyl. Další kapitola posuzuje pro zástavní právo nepříznivý vývoj v období budování socialismu, kdy pod sovětským vlivem docházelo zprvu k pokřivení, později k úplné degradaci práva, jejímž následkem byla absence smluvního zástavního práva v občanském zákoníku. Pojednání o evoluci zástavního práva zakončuje rozbor právní úpravy zástavního práva od revolučního roku 1989 k občanskému zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Závěrečná kapitola je zaměřena na porovnání platné právní úpravy s jednotlivými úseky vývoje zástavního práva vzájemné souvislosti a hodnocení dosavadního vývoje.
Abstract v angličtině:
Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters) Abstract The diploma thesis deals with the historical development of the lien law. The introduction to the issue is devoted to the roman law concept of lien law, as a basic principle of its later formation in central Europe and also in the territory of Bohemia. The following text deals with the right of lien in central Europe from the earliest times to its modification influenced by the reception of roman law with the brief excursion to the reception of roman law. At this point, the reader can recognize a very similar, but somewhat independent, development of lien in central Europe and roman law at the beginning of its development and its stagnation in central Europe. It follows a more detailed analysis of the lien in the Czech lands until the beginning of the 19. th century when the modern civil code of the AGBG began to apply to the territory of most of the Habsburg monarchy (Cislaitania). Subsequently the author of the thesis focuses on the legal regulation of pledge law contained in the AGBG, and also by the draft civil code of 1937 to replace the AGBG. The legal regulation of lien was split into AGBG in several parts of the code, the 1937 proposal corrected this deficiency and made the whole regulation of lien easier to undertstand. Unfortunately, the 1937 code was unaccepteble due to political events. Another chapter assesses the unfavorable development of the lien during the bulding of socialism, under the influence of Soviet influence, at first to distortion, later to the complete degradation of the law, which resulted in the absence of contractual lien in the civil code. The discussion on the evolution of mortgage law ends with the analysis of the legal regulation of the lien from revolutionary year 1989 to the civil code of law No. 89/2012 coll. The final chapter focusses on the comparison of the valid legal regulation with the individual parts of the mortgage law of mutual relation and evaluation of the current development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dušek 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dušek 431 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dušek 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB