velikost textu

Manželské majetkové právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželské majetkové právo
Název v angličtině:
Law regulating property of spouses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nela Kühnová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
183043
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželské majetkové právo, společné jmění manželů, předmanželská smlouva, manželská smlouva, vypořádání společného jmění manželů
Klíčová slova v angličtině:
law regulating property of spouses, common property of spouses, prenuptial agreement, postnuptial agreement, settlement of common property of spouses
Abstrakt:
Abstrakt Zvoleným tématem této diplomové práce je manželské majetkové právo, jehož úprava se nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem této práce je zanalyzovat a popsat nynější právní úpravu manželského majetkového práva, a především pak institutu společného jmění manželů. Důraz je kladen zejména na vymezení zákonného režimu společného jmění manželů a možnosti jeho modifikace, ať už smlouvou o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutím soudu. Pozornost je zaměřena též na možnosti postihu společného jmění manželů ve vykonávacím řízení a s tím související možnosti ochrany a obrany tzv. nedlužného manžela. Vlastní text práce sestává ze sedmi kapitol, úvodu a závěru. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů, a sice manželského majetkového práva a společného jmění manželů. Druhá kapitola je zaměřena na zákonný režim společného jmění manželů, tedy na režim obecný. Popsán je zejména rozsah společného jmění v zákonném režimu, jaká aktiva a pasiva jsou součástí společného jmění a jaká jsou z něj naopak vyňata. Nastíněna je též správa společné jmění manželů v zákonném režimu. Předmětem třetí kapitoly je zákonem stanovený režim společného jmění manželů, a sice režim smluvený. Zákon v této souvislosti zakotvuje tři, resp. čtyři druhy smluvených režimů, a sice režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství a režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Jednotlivé smluvené režimy jsou předmětem samostatných podkapitol. Smlouva o manželském majetkovém režimu může být uzavřena jak manžely za trvání manželství (tzv. manželská smlouva), tak snoubenci (tzv. předmanželská smlouva). Čtvrtá kapitola se týká dalšího zákonem vymezeného majetkového režimu, a sice režimu založeného rozhodnutím soudu. Soud může zúžit rozsah společného jmění manželů anebo jej zrušit na návrh jednoho z manželů, je-li prokázán závažný důvod. Pátá kapitola je věnována ochraně třetích osob a ochraně tzv. nedlužného manžela. Popsány jsou zejména prostředky ochrany a obrany tzv. nedlužného manžela ve vykonávacím řízení a rovněž institut tzv. hypotetického vypořádání společného jmění. Šestá kapitola se zabývá vypořádáním společného jmění manželů a kapitola závěrečná bydlením manželů a ochranou proti domácímu násilí, instituty rovněž obsaženými v právní úpravě manželského majetkového práva. Těžištěm práce je smluvený režim a možnost postihu společného jmění manželů v rámci vykonávacího řízení. V souvislosti s tím lze manželům či snoubencům doporučit, zejména podniká-li jeden z manželů, aby uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu. A to buď v režimu zužujícím zákonný rozsah společného jmění manželů, anebo v režimu oddělených jmění. Předmětnou smlouvu je více než vhodné uveřejnit v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Nela Kühnová
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this Master thesis is Matrimonial property law, that is encoded within the Act no. 89/2012 Sb., Civil Code. The aim of this thesis is to analyze and describe current matrimonial property law regime, mainly the community property regime. The focus is on defining the legal framework of the community property regime and its modification options, such as community property contract or court decision. It also provides a look at the possibilities of protection and defense of the so called debt- free spouse. The text of the thesis is divided into seven chapters, introduction and conclusion. The first chapter provides a definition of some basic terms, such as the matrimonial property law and community property regime. The second chapter focuses on the legal provisions of the community property regime, meaning the general regime. It describes the scope of the community property regime, the assets and liabilities within and out of the scope of the community property. It also introduces the asset management within the community property legal framework. The aim of the third chapter is the contractual community property, as set out by the legal provisions. The law allows for three, alternatively four types of contractual regimes, such as separate property, regime that reserves the moment of community property creation for the day of the marriage termination and a regime setting or removing limitations on the community property. Each regime is subject to its own sub-chapter. The community property contract can be concluded during the marriage duration (spouse agreement), or during engagement (pre-nuptial agreement). The fourth chapter discusses the legally established property regime – court decision. The court can set limitations to the property of the spouses or it can cancel it based on the request of one of the spouses, if there is a serious concern. The fifth chapter deals with the protection of third parties and the protection of the so called debt-free spouse. It describes mainly the means to protect and defend the debt-free spouse in the enforcement proceedings as well as the provision on the so called hypothetical liquidation of the community property. The sixth chapter deals with the liquidation of the community property and the last chapter discusses the housing situation of the spouses, domestic violence prevention, and other provisions set within the legal framework of the matrimonial property law. The focus of this Master thesis was the contractual community property and the possibility of penalizing the community property of the spouses as part of the enforcement procedure. In connection with this, spouses or fiancés may be recommended to enter into a spouse agreement or pre-nuptial agreement. Either in a regime that restricts the legal scope of the community property of spouses or in a regime of separate assets. It is more than appropriate to publish the agreement. Nela Kühnová
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nela Kühnová 919 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nela Kühnová 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nela Kühnová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 562 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB