text size

Registrované partnerství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Registrované partnerství
Titile (in english):
Registered partnership
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Karolína Güttnerová
Supervisor:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Thesis Id:
183031
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/01/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Homosexualita, registrované partnerství, homoparentální rodina, přiosvojení, náhradní rodinná péče
Keywords:
Homosexuality, registered partnership, homoparental family, foster care, alternative family care
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou registrovaného partnerství a je zaměřena především na aktuální otázky týkající se práv homosexuálů k nezletilým dětem. Skládá se z devíti kapitol, jež postupně rozebírají jednotlivé oblasti související s registrovaným partnerstvím. První kapitola se věnuje historickému kontextu a nástinu vývoje postavení homosexuálů ve společnosti. V kapitole druhé jsou definovány základní pojmy, se kterými diplomová práce pracuje. Kapitola třetí rozebírá prameny právní úpravy na úrovni Evropské unie a ústavněprávní rovinu. Čtvrtá kapitola hovoří o soužití osob a především o institutu registrovaného partnerství a je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola se týká institutu manželství, tradičního svazku dvou osob. Další podkapitola se zabývá vývojem institutu registrovaného partnerství a procesem schvalování zákona s uvedením některých argumentů, které při legislativním procesu na půdě Poslanecké sněmovny zazněly. Poslední podkapitola je věnována rozboru platné právní úpravy s upozorněním na některé zvláštnosti právní úpravy registrovaného partnerství. Druhá část a následující kapitoly diplomové práce jsou věnovány homoparentální rodině. Nejdříve je vysvětleno, co pojem homoparentální rodina znamená. Kapitoly šest a sedm rozebírají jednotlivé způsoby, kterými lze homoparentální rodinu založit. Osmá kapitola upozorňuje na reálné těžkosti, kterým homoparentální rodina čelí v souvislosti s aplikací ostatních právních předpisů. V pěti podkapitolách rozdělených dle oblastí, kterých se týkají, je ukázáno, jaké dopady na každodenní život má skutečnost, že institut registrovaného partnerství má odlišný právní režim než manželství a že homoparentální rodina netvoří rodinu dle práva. Poslední devátá kapitola obsahuje úvahy de lega ferenda autorky diplomové práce opřené i o diskusi vedenou s Mgr. Bc. Veronikou Froňkovou.
Abstract:
Abstract This thesis deals with the legal regulation of the registered partnership and focuses mainly on the current issues concerning the rights of gay people towards minors. It consists of nine chapters, which gradually discuss the various areas related to the registered partnership. The first chapter deals with the historical context and the outline of the development of homosexuality in the society. The second chapter defines the basic terms with which the thesis operates. The third chapter discusses the sources of legal regulation at the European Union and the constitutional law level. The fourth chapter talks about the coexistence of people and especially about the institute of the registered partnership and it is divided into three subchapters. The first subchapter deals with the institute of marriage, a traditional union of two persons. The next subchapter deals with the development of the institute of the registered partnership and the process of approval of the law, including some arguments that have been heard during the legislative process at the Chamber of Deputies. The last subchapter is devoted to the analysis of the valid legal regulation, with attention to some particularities of the legal regulation of the registered partnership. Two following chapters deal with the development of the institute of the registered partnership and the subsequent legal regulation. The second part and the subsequent chapters of the thesis are dedicated to a homoparental family. At first, it is explained what the term homoparental family means. Chapters six and seven discuss the different ways in which a homoparental family can be created. Chapter eight draws attention to the real difficulties faced by the homoparental family in relation to other legislation. In the five subchapters that are broken down by subject area, it is shown what impact the fact that the institute of the registered partnership has a different legal regime than marriage, has on everyday life, and that the homoparental family does not form a family by law. The last chapter, chapter nine contains de lega ferenda considerations of the author of the thesis, based on the discussion with Mgr. Bc. Veronika Froňková. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Karolína Güttnerová 1.45 MB
Download Abstract in czech Bc. Karolína Güttnerová 41 kB
Download Abstract in english Bc. Karolína Güttnerová 37 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 558 kB
Download Defence's report JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB