velikost textu

Svěřenské nástupnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svěřenské nástupnictví
Název v angličtině:
Fideicommissum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Kundelová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
183025
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dědické právo, fideikomisární substituce, svěřenské nástupnictví
Klíčová slova v angličtině:
Inheritance law, fideicommissum, fideicommissary substitution
Abstrakt:
Svěřenské nástupnictví Abstrakt Diplomová práce se věnuje institutu svěřenského nástupnictví neboli fideikomisární substituci. Tento institut byl do právního řádu České republiky zaveden zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Institut svěřenského nástupnictví je součástí soukromého práva, konkrétně práva dědického, které nalezneme ve třetí hlavě části třetí občanského zákoníku. Svěřenské nástupnictví pomáhá upravit majetkové a rodinné poměry, a to především uchováním a převody rodinného majetku pro soukromé účely v souvislosti s aktuálními potřebami dnešní společnosti. Tento institut je v dnešní době institutem velice praktickým, jelikož umožňuje zůstaviteli lépe nakládat se svým majetkem pro případ své smrti, protože umožňuje pro zůstavitelem předvídané situace určit osoby, které mají vstoupit na původní místo dědice určeného v pořízení pro případ smrti. V první části se diplomová práce zabývá vznikem institutu svěřenského nástupnictví, jeho vývojem a jeho různými podobami, ve kterých se tento institut vyskytoval v jednotlivých historických obdobích. Součástí druhé části je seznámení se s instituty soukromého práva, především práva dědického, které s institutem svěřenského nástupnictví souvisí nebo s tímto institutem mají určité společné znaky. Tato část se zabývá i podstatou a významem tohoto institutu jak z jeho pozitivní, tak i z negativní stránky. Ve třetí a čtvrté části se diplomová práce věnuje současné právní úpravě svěřenského nástupnictví, a to jak úpravě hmotněprávní, tak procesněprávní. Poslední částí této diplomové práce je porovnání s právními řády Německa a Rakouska, a to nejen z důvodu toho, že Rakousko a Německo jsou součástí střední Evropy stejně jako Česká republika, ale především z důvodu společných historických kořenů a ovlivnění právní úpravy dědického práva těmito zeměmi jak v minulosti, tak i v současnosti.
Abstract v angličtině:
Fideicommissum Abstract The diploma thesis addresses the institute of fideicommissum or fideicommissary substitution which was reintroduced in the legal order of the Czech Republic by the new Civil Code No. 89/2012 Coll. The institute of fideicommissum is part of private law, in particular of inheritance law, which can be found in Chapter 3, Part 3 of the Civil Code. Fideicommissum assists to adjust property and family relations, in particular by preserving and transferring family assets for private purposes in accordance with the current needs of today´s society. The institute is nowadays very practical as it enables a testator to dispose of his/her property in a better way in the event of his/her death as it allows the testator in predictable situations to appoint any persons who are to take the position of the original heir specified in the last will and testament in the event of heir´s death. The first part of the thesis focuses on the creation of the institute of fideicommissum, its development and its various forms in which the institute occurred throughout the history. The second part of the thesis introduces institutes of private law, in particular inheritance law which is linked with the institute of fideicommissum or has some common features. This part deals with the essence and significance of this institute, both from its positive and negative aspects. The third and fourth parts of the thesis focus on the current legal regulation of fideicommissum, both by the regulation of substantive and procedural law. The last part of the diploma thesis compares this institute with the legal orders in Germany and Austria, not only due to the fact that Austria and Germany are part of central Europe as is the Czech Republic, but also due to the common historical roots and the influence of the legal regulation of inheritance law by these countries not only in the past, but also at present.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Kundelová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Kundelová 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Kundelová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB