velikost textu

Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 - 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 - 1938
Název v angličtině:
Development of the Sudeten German political movements in the yars 1933 - 1938
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Kupr
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
183009
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), Sudetendeutsche Partei (SdP), Konrad Henlein, negativistické strany, aktivistické strany, sudetoněmecká menšina, českolipský sjezd SHF, volební kampaň SHF/SdP, volební program SHF/SdP, parlamentní volby v roce 1935, karlovarský program, Deutscher Turnverband, Aufbruchkreis.
Klíčová slova v angličtině:
Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), Sudetendeutsche Partei (SdP), Sudetenland German Party (SdP), Konrad Henlein, Party Negativists, Party Activists, Sudetenland German minority, party congress of SHF in Česká Lípa, SHF/SdP Election Campaign, SHF/SdP Electoral Programme, Parliamentary Elections in 1935, Carlsbad Programme, Deutscher Turnverband, Aufbruchkreis.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce na téma „Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 – 1938“ se snaží zaobírat vznikem a vývojem sudetoněmeckých politických hnutí v Československé republice. Zabývá se situací německé menšiny, rozebírá předpoklady i pokusy o sjednocení německého (negativistického) politického tábora, přičemž směřuje k vyústění těchto snah vznikem Sudetoněmecké vlastenecké fronty (SHF) v roce 1933. Práce se následně chronologicky zabývá vývojem Henleinova hnutí (SHF), poměrem k ostatním německým politickým stranám a státu, taktéž přeměnou na Sudetoněmeckou stranu (SdP) v roce 1935. Poté rozebírá vnitřní členskou strukturu SdP a její vývoj, analyzuje volební program, způsoby agitace a volební výsledky v parlamentních volbách v roce 1935 (rovněž je zmíněna účast v komunálních volbách v letech 1934 a 1938). Mezi další mezníky SdP, o nichž bude v práci pojednáno, patří vnitřní stranická krize, Karlovarský program (s nároky namířenými proti Československu), rozpuštění strany SdP a přechod bývalého členstva k Nacionálně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) v roce 1938.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master's thesis “Development of the Sudeten German political movements in the years 1933 - 1938” is focusing on the formation and development of Sudetenland German political movements in the Czechoslovak Republic. It deals with the situation of German minority group, it analyses the assumptions and also attempts for unification of German (negativistic) political field in the process being aimed at establishment and forming Sudetenland German Patriotic Front (SHF) in 1933. The thesis subsequently follows up the chronological development of Henlein Movement (SHF), the relation to other German political parties and the state, and also the transformation in Sudetenland German Party (SdP) in 1935. Afterwards, the thesis include the analysis of its election programme, the ways of campaigning and the election results in the parliamentary elections in 1935 (the voter turnout in municipal election in 1934 and 1938 is also mentioned). The internal party crisis belongs among other milestones of SdP that are dealt in this thesis just as Carlsbad Programme (with the demands against Czechoslovakia), the dissolving of SdP and the changeover of former members to German National Socialist Labour Party (NSDAP) in 1938.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Kupr 7.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Kupr 6.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Kupr 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Kupr 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB