velikost textu

Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů
Název v angličtině:
Ownership of land and its transfer from the perspective of tax legislation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Smolková
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
182995
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daň z pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí, vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
land tax, tax on the acquisition of immovable property, ownership
Abstrakt:
Vlastnictví pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastnictvím pozemků a jejich převody z pohledu daňových předpisů. Cílem této diplomové práce je podat přehled o daňových povinnostech, které souvisí s vlastnictvím pozemků a úplatnými převody vlastnictví k pozemkům na území České republiky a následně se zamyslet nad vhodností aktuální právní úpravy a jejími možnými změnami. Problematika daňových předpisů souvisejících s vlastnictvím pozemků a jejich převody je úzce provázána se soukromým právem. Úvodní část je proto věnována teoretickému úvodu do této problematiky, a to nejen z pohledu finančního, ale také občanského práva. V první části jsou konkrétně rozebírány pojmy nemovité věci a pozemku. Druhá část popisuje vlastnické právo včetně formy jeho převodu a krátce také problematiku katastru nemovitostí. V třetí části je obsažena obecná problematika daňového práva, vymezeny základní pojmy a charakteristika daňové soustavy. Čtvrtá část je věnována daním, jež zatěžují vlastnictví nemovitých věcí, a to zejména dani z pozemků. Rozebírány jsou konstrukční prvky daně z pozemků a obecně také správa daně z nemovitých věcí. Závěrem se autor práce zabývá opodstatněním daně a jejími možnými změnami. Daň z pozemků je autorem vnímána jako ospravedlnitelná obecnými principy zdanění majetku. Výnos daně z nemovitých věcí je dle autora důležitou položkou v příjmech obcí a přispívá k jejich samostatnosti a autonomii. De lege ferenda autor navrhuje zejména změnu základu daně na valorický. Část pátá je věnována dani zatěžující převod nemovitých věcí, a to konkrétně dani z nabytí nemovitých věcí. Stejně jako u daně z nemovitých věcí jsou systematicky popsány jednotlivé konstrukční prvky daně a správa daně. V poslední kapitole se autor zamýšlí nad nutností existence daně a jejími případnými změnami. Autor nezpochybňuje nutnost samotné existence daně, nicméně uvádí výčet změn, které by vedly ke zmírnění dopadu daně na subjekty. V závěru této práce jsou shrnuty poznatky, které v rámci rozebíraného tématu autor považuje za nejdůležitější. Klíčová slova: daň z pozemků, daň z nabytí nemovitých věcí, vlastnictví
Abstract v angličtině:
Ownership of land and its transfer from the perspective of tax legislation Abstract The thesis deals with ownership of land and its transfer from the perspective of tax legislation. The aim of the thesis is to describe tax obligations connected with the ownership of land and with the transfers of ownership of land in the Czech Republic and further to consider the appropriateness of current legislation and its potential changes. The issue of tax regulations related to the ownership of land and its transfer is closely linked to the civil law. Introductory part of the thesis is therefore devoted to the theoretical introduction of the issue with respect to both financial law and civil law. The first chapter defines the term real estate and land. The second chapter describes and overviews forms of transfer of ownership of real estate and shortly also the issue of real estate cadaster. The fourth and fifth parts are the crucial ones with respect to the whole thesis. The fourth part overviews the responsibilities relating to the ownership of real estate particularly with regard to the land tax. In the following subchapters the author describes structural tax elements of the land tax and further deals with appropriateness of the land tax and its potential changes. The author perceives the land tax as justifiable by the general principles of property taxation. According to the author the proceeds of the real estate tax are an important item in the revenue of municipalities. The proceeds contribute to the autonomy of municipalities. The author proposes to change the tax base. The fifth chapter overviews taxes imposed on transfer of real estate, in particular real estate transfer tax. In the relevant subchapters the author describes structural tax elements of the real estate transfer tax and further deals with appropriateness of the land tax and its potential changes. The author does not question the very existence of the real estate transfer tax but lists potential changes of the real estate transfer tax that could reduce the negative impact of tax duty on the taxpayers. Finally the last chapter summarizes findings that are considered as the most important by the author. Key words: land tax, tax on the acquisition of immovable property, ownership
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Smolková 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Smolková 339 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Smolková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Smolková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB