velikost textu

Souběh autorskoprávní a známkové ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany
Název v angličtině:
Convergence of Copyright and Trademark Protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Fischer
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
182993
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorskoprávní, známkoprávní, ochrana, souběh
Klíčová slova v angličtině:
Copyright, Trademark, Protection, Convergence
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá oblastí duševního vlastnictví a pojednává o právní úpravě autorského práva, práva ochranných známek a jejich možném souběhu. Cílem práce je přiblížit a představit základní atributy obou jednotlivých úprav, ukázat základy, na kterých autorské a známkové právo stojí a tím si vytyčit jejich společné i zcela odlišné znaky. Práce je členěna na úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola se věnuje teoretickému zařazení autorského i známkového práva do oblastí práv duševního vlastnictví, nehmotných statků a ústavnímu zakotvení úprav v právním řádu České republiky. V následujících dvou kapitolách jsou podrobněji rozebrány obě probírané ochrany. Kapitoly mají obdobné členění, které pomáhá k pochopení jednotlivých autorskoprávních i známkoprávních prvků, jdou zde popsány právní úpravy jak v mezinárodním, evropském, tak platném právu České republiky a podrobněji se zaměřují na hlavní pojmy obou úprav jako autor, autorské dílo, ochranná známka, její účinky či zápisné řízení. Důležitou součástí jsou také podkapitoly týkající se možností ochrany. Čtvrtá kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce, tedy souběhu autorskoprávní a známkové ochrany. Blíže představuje, za jakých okolností lze k souběhu obou ochran dojít a co se stane v případě jejich kolize. Podrobně je pak popsána kolize slovní ochranné známky s autorským právem v kauze Lady Karneval a příklad možného prodlužování ochrany práv zaregistrováním ochranné známky z důvodu vyprchání doby autorskoprávní ochrany. Závěr práce poukazuje na to, že i přes odlišné cíle a účel jednotlivých oblastí ochrany práv je možné dojít k souběhu těchto ochran, což může na jedné straně pomoci osobě rozšířit možnosti ochrany svého práva, ale na druhé straně může způsobit kolizi ochran a vleklý spor.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with intellectual property and discusses the legislation of copyright law, trademark law and their possible convergence. The aim of the thesis is to introduce the basic attributes of the two individual pieces of legislation, to show the foundations on which copyright law and trademark law stand and thus to define their common and completely different characters. The thesis is divided into an introduction that brings the subject to the topic, four main chapters and a final conclusion. The first chapter deals with the theoretical context of copyright law and trademark law in the areas of intellectual property rights, intangible property and constitutional establishment in the Czech Republic. In the following two chapters, the two mentioned protections are discussed in more detail. The chapters have a similar classification that helps to understand the individual copyright and trademark elements. Here are described legal regulations both in the international, European and valid law of the Czech Republic and they focus in more detail on the main concepts such as the author, the author's work, trademark, effects or registration proceedings. Important part are also the subchapters on protection options. The fourth chapter is devoted to the main topic of this study, the convergence of copyright and trademark protection. It shows the circumstances under which both protections can occur and what happens in the event of collision. The collision of the wordmark with copyright is in detail described on the Lady Karneval case. An example of the possible extension of the protection of the rights is registering the trademark due to the expiration of the copyright protection period. The conclusion of the thesis points out that, despite the different aims and purposes of individual areas of protection of rights, these protections can coexist, which may, on one hand, help the person to extend the possibilities of protecting his or her rights, but on the other hand, it may cause a collision of protections and a protracted dispute.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Fischer 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Fischer 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Fischer 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB