velikost textu

Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv
Název v angličtině:
Current development of the European legislation regarding copyright
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Kocarová
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
182990
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo, Evropská unie, modernizace, jednotný digitální trh, ISP, výjimky z užití autorského díla
Klíčová slova v angličtině:
copyright, European Union, modernization, Digital Single Market, ISP, exceptions to the author's exploitation rights
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce „Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv“ se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem „aktuální“ návrhy a dokumenty publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou provázanost mezi některými unijními dokumenty. Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby digitálního světa. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě (zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU). V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU. Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první autorskoprávní balíček z roku 2015 je představen v části šesté. Kromě několika sdělení Komise stanovující zájmy a směr vývoje, jde především o přijaté nařízení o portabilitě, které mí za cíl usnadnit vypořádání práv při přeshraničním online vysílání a zlepšit tím komfort spotřebitelů a jistotu poskytovatelů. Druhý autorskoprávní balíček (kapitola sedmá) byl představen roku 2016. Jeden z podstatnějších počinů je provedení Marrakéšské smlouvy do unijního práva stanovením mandatorní výjimky z užití děl ve prospěch osob s poruchami čtení. Dále potom návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu zavádějící nové výjimky (pro vytěžování dat, digitální a přeshraniční výuku,…) a kontroverzní opatření ke zlepšení autorského trhu formou automatického monitoringu nahrávaného obsahu. Poslední kapitola představuje dlouhodobou vizi jednotného autorského práva v Unii a dvě aktuální témata s nejasnou autorskoprávní povahou, kterými by se EU měla v co nejbližší době zabývat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis „Current development of the European legislation regarding copyright“ deals with the current EU proposals on the modernization of copyright. For the purposes of this work, I have determined as „current“ the proposals and documents published between 2015 and 2017 due to the consistency of the pursued objectives and the close interrelation between relevant EU documents. The main target of this work is to present key documents, whether accepted or proposed, to update European copyright for the needs of the digital world. This work is divided into eight chapters representing not only the proposals but also the environment into which they will be incorporated. For this reason, the first three chapters briefly address the introduction of the basic concept of copyright, as well as the harmonization of rights in the EU and the existing legislative framework in Europe (including international treaties and EU measures). In the following chapter, I introduce digitization and the internet as important factors, which affected copyright to such an extent that it appears in some ways to be completely incompatible with modern age. The fifth chapter highlights the main target of the ongoing adaptation of copyright law, which is the creation of a single digital market within the EU. The core parts of this work are the sixth and seventh chapters. The so-called first copyright package of 2015 is introduced in sixth part. In addition to a number of Commission Communications outlining the interests and the direction of development, it is mainly about the adopted Portability Regulation, which aims to facilitate the settlement of rights in cross-border online broadcasting, thereby improving the comfort of consumers and the legal certainty of providers. The second copyright package (chapter seven) was introduced in 2016. One of its most important actions is the implementation of the Marrakech Treaty into EU law by laying down a mandatory exemption from the use of works for the benefit of people who have a reading disorder. And further, the proposal of a directive on copyright in the digital single market, which introduce new exceptions (for data mining, digital and cross-border education, etc.) and controversial instrument for improvement of the copyright market by automatic monitoring of uploaded content. The last chapter represents a long-term vision of a single copyright title in the Union and two current topics with such unclear copyright nature that the EU should address it as soon as possible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Kocarová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Kocarová 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Kocarová 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB