velikost textu

Mezinárodní dvojí zdanění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní dvojí zdanění
Název v angličtině:
International double taxation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Řezníčková
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
182978
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní zdanění, dvojí zdanění, daňové smlouvy, agresivní daňové plánování, BEPS, MLI, OECD, ATAD
Klíčová slova v angličtině:
International taxation, double taxation, tax treaties, aggressive tax planning, BEPS, MLI, OECD, ATAD
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dílčími otázkami z oblasti mezinárodního dvojího zdanění, zejména základními pojmy a principy mezinárodního zdanění, bilaterálními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a novými nástroji v oblasti právní regulace mezinárodního zdanění jako je BEPS, MLI, balíček evropských směrnic tzv. Anti-BEPS a jejich implementace do českého právní řádu. Cílem práce je identifikovat, popsat a zanalyzovat dílčí oblasti mezinárodního dvojího zdanění z hlediska dlouhodobého a aktuálního vývoje. V úvodu stručně představuji téma. Vlastní text práce je následně rozdělen do čtyř kapitol, které na sebe navazují. První kapitola uvádí čtenáře do základní terminologie a vysvětluje základní principy z dané oblasti samostatně a v kontextu právní úpravy. Dále popisuje jednotlivé druhy dvojího zdanění a související pojmy, např. dvojí nezdanění. Druhá kapitola představuje způsoby zamezení dvojího zdanění. Popisuje dvě základní metody vyloučení dvojího zdanění a demonstruje některé z nich na jednoduchých příkladech. Zvlášť jsou popsány způsoby vyloučení dvojího zdanění, které lze použít jen v mezinárodních smlouvách (nikoli ve vnitrostátním opatření). Poslední podkapitola je věnována aktuálně platným opatřením zákona o daních z příjmu, které vylučují mezinárodní dvojí zdanění. Ve třetí kapitole se věnuji smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Zejména vysvětluji smysl a účel jejích uzavírání, význam smluv v českém a evropském právu a některé otázky výkladu smluvních ustanovení. Blíže rozebírám dvě nejvýznamnější vzorové smlouvy – vzorovou smlouvu OECD a OSN, z hlediska jejich vzniku, aktuálního použití a prováděných změn. Čtvrtá kapitola je uvedena nejdůležitějšími kauzami z prostředí mezinárodního zdanění řešených v posledních letech. Představuji iniciativu BEPS působící na půdě OECD a výsledky její činnosti. Zvlášť je popsán a analyzován multilaterální nástroj k implementaci opatření BEPS do mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Následně uvádím opatření přijatá v oblasti BEPS EU, z nichž některé vychází z činnosti OECD. V této části práce se věnuji také implementaci těchto opatření do českých zákonů. V závěru jsou shrnuty poznatky získané během psaní této práce a její výsledky.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with some questions of the international double taxation, particularly with the basic terminology and principles of the international taxation, bilateral double taxation treaties and new tools of legal regulation of the international double taxation such as BEPS, MLI, a package of European directions called Anti-BEPS and its implementation into the Czech law. The aim of this thesis is to identify, describe and analyse sectional questions in respect to long-term and current evolution. In the introduction I briefly introduce the topic. Afterwards the thesis is divided into four chapters that are linked to each other. The first chapter presents to the reader basic terminology and explains basic principles of this field independently and in relation to current legal regulation. Further I describe the types of double taxation and other institutes related to the international double taxation such as international double non-taxation. The second chapter deals with means of elimination of the international double taxation. Two basic methods are described and some of them are represented by basic examples. There are also described means of elimination of the international double taxation that can only be used in tax treaties (not in the national law). The last subchapter describes the rules that are currently in force in the Czech Income Tax Law. In the third chapter I write about the double taxation treaties. I describe in particular the purpose for which these treaties are concluded, the meaning of tax treaties in the Czech and European law and some points of interpretation of contractual clauses. Especially I deal with the two most important model tax conventions – OECD and UN as to their creation, their current use and changes that have been implemented in them. The fourth chapter starts with the most significant legal cases in the field of international double taxation. The BEPS initiative working on the grounds of OECD is presented as well as some results of its activities. I also describe here in detail the Multinational Instrument for implementation of tax rules of BEPS into international tax treaties as they were identified by OECD. Further I describe some rules created by EU to avoid BEPS, some of which originate from the OECD activities. In the same part of this thesis I also deal with possible implementation of these rules into the Czech Law. In the conclusion I sum up the knowledge received while writing this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Řezníčková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Řezníčková 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Řezníčková 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB