velikost textu

Právní regulace platebního styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace platebního styku
Název v angličtině:
Legal regulation of payment transactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Roušarová
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
182970
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Platební styk, bezhotovostní platební styk, zákon o platebním styku, platební účet
Klíčová slova v angličtině:
Payment transactions, cashless payment transactions, the Payment System Act, payment account
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní regulace bezhotovostního platebního styku, a to jak v České republice, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Dále se soustřeďuje na právní úpravu platebních účtů ve světle zákona č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku jakožto transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/92/EU, o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky. Cílem této práce je analyzovat a popsat současnou právní úpravu, včetně jejího kritického zhodnocení a nastínění možného dalšího vývoje v regulaci bezhotovostního platebního styku. Vlastní text práce je rozdělen na tři kapitoly. V úvodu autorka vymezuje téma a cíl práce a uvádí svou motivaci k psaní práce z této oblasti. První kapitola je věnována teoretickému úvodu do tématu. Autorka v ní vysvětluje, co se rozumí platebním stykem, představuje jeho jednotlivé formy a účastníky. V druhé kapitole autorka představuje regulaci bezhotovostního platebního styku. V podkapitole věnované mezinárodnímu platebnímu styku popisuje, jakým způsobem tento platební styk může probíhat, včetně představení systému SWIFT, a dále zmiňuje některé mezinárodní úmluvy z této oblasti. V podkapitole zabývající se evropskou úpravou autorka popisuje zejména nejdůležitější nařízení a směrnice relevantní pro platební styk, včetně nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, která je pro regulaci platebního styku stěžejní. Evropská úprava samozřejmě přímo ovlivňuje i české právo – tomu se autorka věnuje v poslední podkapitole této části. Kromě zákona o platebním styku, který tvoří základ úpravy platebního styku v České republice a který dopodrobna rozebírá, představuje i další zákony, ve kterých jsou upraveny některé dílčí aspekty problematiky platebního styku. Autorka ve své práci neopomíná ani významné dokumenty patřící do tzv. soft-law. Ve třetí kapitole se autorka věnuje problematice regulace platebních účtů, zejména v souvislosti s výše zmíněnou novelou zákona o platebním styku. Představuje zde koncepci tzv. základního platebního účtu, úpravu procesu změny platebního účtu neboli switching, s čímž souvisí i mechanismus České bankovní asociace – Kodex mobility klientů, který je v práci také analyzován. Na konci této kapitoly autorka nabízí zhodnocení nové právní úpravy. Závěr práce pak shrnuje hlavní body, kterými se autorka zabývala a závěry, ke kterým při zpracovávání diplomové práce dospěla.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of legal regulation of cashless payment transactions in the Czech Republic, as well as on European and international level. Furthermore, it focuses on the legal regime of payment accounts in the light of the amended Payment System Act No. 284/2009 Coll. that was adopted as a transposition of the Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features. The aim of this thesis is to analyze and describe the current legal regime, including its critical evaluation and to outline the possible future development in the regulation of cashless payment transactions. The thesis is divided into three chapters. In the introduction, the author lays down the topic and the aim of the thesis and explains her motivation for writing a thesis from this area of law. The first chapter contains a theoretical introduction to the topic. The author explains what is a payment transaction, what forms can it take and who are the parties. In the second chapter, the author introduces the legal regulation of cashless payment transactions. In the subchapter dedicated to international payment transaction, the author explains how do the international payment transactions work, including the introduction of the SWIFT system. Moreover, the author mentions some international treaties from this area. The subchapter dealing with European legislation mainly describes the most important regulations and directives that are relevant to payment transactions, including the new Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market, which is crucial for the regulation of payment transactions. The European legislation directly influences the Czech law of payment transactions, which is then described in the last subchapter of this part of the thesis. Next to the Payment System Act, which constitutes the foundation of the legal regulation of payment transactions in the Czech Republic and which is thoroughly examined in this subchapter, the author also mentions other legislative acts which regulate some partial aspects of payment transactions. Finally, the author presents some important soft- law documents. The third chapter addresses the issue of payment accounts, particularly in the context of the previously mentioned amendment to the Payment System Act. The author introduces the concept of the so-called payment account with basic features and the regulation of payment account switching, i.e. the change of a payment account. There the mechanism called the Code of the Consumer Mobility created by the Czech Banking Association is also analyzed. At the end of this chapter, the author offers an evaluation of the new legal regulation. The conclusion sums up the main points which were discussed in the thesis and contains the implications that were discovered in the process of writing this diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Roušarová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Roušarová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Roušarová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 570 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB