velikost textu

The Role of Self-Regulation, Quantity of Practice and Self-Efficacy in Self-Assessment and Improved Performance among Lebanese and Czech Piano Students

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Role of Self-Regulation, Quantity of Practice and Self-Efficacy in Self-Assessment and Improved Performance among Lebanese and Czech Piano Students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vartan Agopian
Školitel:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Oponenti:
doc. MgA. Jana Palkovská
Edel Sanders
Id práce:
182833
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
klavírní pedagogika, cvičení, sebehodnocení, vlastní efektivita, seberegulace
Klíčová slova v angličtině:
piano pedagogy, practice, self-assessment, self-efficacy, self-regulation
Abstrakt:
Anotace Tato práce zkoumá úlohu seberegulace a vlastní efektivity při klavírním cvičení, při zlepšování sebehodnocení a vlastní výkonnosti, protože v posledních několika desetiletích výzkum ukázal, že počet hodin cvičení není jediným prediktorem zlepšení výkonu. Studenti klavíru na konzervatořích v Bejrútu a Praze psali týdenní reflexe hodnotící jejich seberegulaci v cvičení po dobu devíti měsíců a poté vyplnili on-line dotazník. Výsledky ukázaly, že studenti seberegulují především dimenze metod a sociálních faktorů. Ačkoliv studenti v Praze připravovali náročnější repertoár, ve srovnání s žáky v Bejrútu nebyly lepší v seberegulaci, s výjimkou časové dimenze seberegulace. V závěru práce je prezentován seznam seberegulačního chování a důsledky pro hudební pedagogy a klavírní studenty. Zároveň jsou uvedeny příspěvky do oblasti hudební výchovy z hlediska přípravy na výkon v nepřítomnosti učitele. Klíčová slova klavírní pedagogika, cvičení, sebehodnocení, vlastní efektivita, seberegulace
Abstract v angličtině:
Abstract This work studies the role of self-regulation and self-efficacy during piano practice in improved self-assessment and performance, since in the last couple of decades, research has shown that number of hours of practice is not the only predictor of improved performance. Piano students at the Beirut and Prague conservatories wrote weekly journals assessing their self-regulation during practice for nine months and then performed in an exam, in addition to filling an online questionnaire. Results showed that students self-regulated mostly using the method and social factors dimension. Moreover, although students in Prague performed a harder repertoire, they were not better in self-regulation compared to the students in Beirut, except for the time dimension of self-regulation. A list of self-regulatory behaviors is presented at the end of the work, in addition to the implications for music educators and piano students and the contributions to the field of music education in terms of preparation for performance in the absence of a teacher. Keywords piano pedagogy, practice, self-assessment, self-efficacy, self-regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vartan Agopian 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vartan Agopian 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vartan Agopian 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vartan Agopian 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Edel Sanders 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 569 kB
Stáhnout Errata Mgr. Vartan Agopian 107 kB