velikost textu

Teologie a ekonomie: Teologická reflexe principů klasického liberalismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teologie a ekonomie: Teologická reflexe principů klasického liberalismu
Název v angličtině:
Theology and economics: A theological reflection of the principles of classical liberalism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Vaníčková, Ph.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc.ThDr. Jiří Skoblík
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Id práce:
182802
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
TEOLOGIE A EKONOMIE: TEOLOGICKÁ REFLEXE PRINCIPŮ KLASICKÉHO LIBERALISMU Disertační práce. Mgr. Věra Vaníčková Anotace Tato disertační práce představuje základní poznatky rakouské školy a dává je do kontextů jak s biblickými obrazy světa a člověka, tak s teologickým východiskem, kterým je biblický personalismus, jenž tvoří základ tzv. husitské teologie. Reprezentanti rakouské školy, klasičtí ekonomové a filozofové práva, jsou nositeli idejí klasického liberalismu, který nemá ambici nahrazovat ani náboženství (nezná dogmat), ani světový názor (nevykládá celý kosmos z jediného principu), disponuje však cennými znalostmi lidského chování ve společenských záležitostech a zákonitostí, jimž jsou podřízeny všechny společnosti z jedinců složené, církev nevyjímaje. Jednou větou vyjádřeno: Můžeme v životě jednat jakkoliv, důsledky svého jednání si však vybírat nemůžeme. Tímto rakouská škola nepřímo upomíná křesťanskou teologii na nutnost brát více vážně poselství Starého zákona, jenž prostředky sice předvědeckými – řečí mýtu, dochází k poznání stejnému. Starý zákon se svým pravdivým vztahem k pozemským záležitostem je kořenem stromu, jehož korunou je Zákon nový se zvěstí o vykupitelském díle Ježíše Krista. Kde křesťanská teologie ztrácí ze zřetele distanci mezi Stvořitelem a stvořením, tam je vystavena nebezpečnému pokušení stvořenou skutečnost zduchovnit a podřídit ji abstraktním idejím. Tato práce je pokusem navázat na odkaz španělských pozdních scholastiků, průkopníků ekonomického vědeckého myšlení, kteří odkryli, že Boží výzva k hledání spravedlnosti je směřována do světa lidí jako svobodných osob (nositelů Božího obrazu), kterým je bolestným údělem prací odstraňovat životní strasti. Klíčová slova Systematická teologie, husitská teologie, personalismus, klasický liberalismus, totalitarismus, rakouská škola.
Abstract v angličtině:
THEOLOGY AND ECONOMICS: A THEOLOGICAL REFLECTION OF THE PRINCIPLES OF CLASSICAL LIBERALISM Disertační práce. Mgr. Věra Vaníčková Abstract This dissertation presents the basic knowledge of the Austrian school and puts it in contexts with both biblical images of the world and man and with the theological basis of biblical personalism which forms the basis of the so-called Hussite theology. Representatives of the Austrian school, classical economists, and the philosophers of law, carry the ideas of classical liberalism that has no ambition to substitute either religion (it is empty of dogma) or worldview (it does not interpret the cosmos from a single principle) but possesses valuable knowledge of human behavior in social affairs and principles, to which all the societies of the compound individuals are subject, the Church included. Simply put: We can act in any way, but we cannot choose the consequences of our actions. By this the Austrian school indirectly reminds Christian theology of the need to take more seriously the message of the Old Testament, which by its prescientific means (by the speech of myth), reaches the same conclusions. The Old Testament, with its true relationship to earthly affairs, is the root of a tree whose crown is the New Testament with a message about the redemptive work of Jesus Christ. Where Christian theology loses sight of the distance between the Creator and the creature, it is exposed to the dangerous temptation to spiritualize and subordinate the created reality to abstract ideas. This work is an attempt to build on the spiritual heritage of Spanish late scholars, pioneers of economic scientific thinking, who revealed that God's call to seek justice is directed into the world of people as free persons (the bearers of the image of God), who have to eliminate life's hardships via painful labor. Keywords Systematic Theology, Hussite Theology, Personalism, Classical Liberalism, Totalitarianism, Austrian School.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Vaníčková, Ph.D. 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Vaníčková, Ph.D. 380 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Vaníčková, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Věra Vaníčková, Ph.D. 792 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.ThDr. Jiří Skoblík 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 154 kB