text size

KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ
Titile (in english):
CHRISTIAN ETHICS AS A BASIC FOR HANDLING UNDESIRABLE VIOLENT PHENOMENA
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Eva Hurychová, Ph.D.
Supervisor:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Opponents:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
prof. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, Ph.D.
Thesis Id:
182797
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Hussite Theology (HTD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
11/03/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dobro a zlo, vývoj křesťanské etiky, morálka, humanismus, školská sociální práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech, negativa technického rozvoje, nutnost redukce neţádoucích násilných jevŧ.
Keywords:
good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarly social work, the state of society as reflected in children, negative aspects of technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena
Abstract (in czech):
Anotace Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různých teologů, filosofu či sociologů i dřívě.iŠÍ dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díky Charlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrrí Činnost u nás po Ii. světové válce již ale nepokračovaia. K její absenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasné poselství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školská sociálrrí práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in scholarly social work which is part of our history thanks to Charlotte and Alice Garrigue-Masaryk, However, such prof-essional activity has not continued in this country since the Seconcl World War. Relevant reílections have been added to fill this gap and the research has been complemented with the Present analYsis and summary. The last words of Charlotte Masaryk have brought a wonderful message to all of us: ,,Seize the good, the truíh is beautful',. Christian ethics bears the same meaning in its mission. Kel'words: good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarlY socialwork, the state of society as reflected in children, negative aspects oť technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena.
Abstract:
Anotace Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různých teologů, filosofu či sociologů i dřívě.iŠÍ dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díky Charlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrrí Činnost u nás po Ii. světové válce již ale nepokračovaia. K její absenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasné poselství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školská sociálrrí práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in scholarly social work which is part of our history thanks to Charlotte and Alice Garrigue-Masaryk, However, such prof-essional activity has not continued in this country since the Seconcl World War. Relevant reílections have been added to fill this gap and the research has been complemented with the Present analYsis and summary. The last words of Charlotte Masaryk have brought a wonderful message to all of us: ,,Seize the good, the truíh is beautful',. Christian ethics bears the same meaning in its mission. Kel'words: good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarlY socialwork, the state of society as reflected in children, negative aspects oť technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 8.21 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 662 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 662 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 1.15 MB
Download Opponent's review prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 389 kB
Download Opponent's review prof. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, Ph.D. 360 kB
Download Defence's report prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 155 kB