velikost textu

KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ
Název v angličtině:
CHRISTIAN ETHICS AS A BASIC FOR HANDLING UNDESIRABLE VIOLENT PHENOMENA
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Hurychová, Ph.D.
Školitel:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
prof. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, Ph.D.
Id práce:
182797
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobro a zlo, vývoj křesťanské etiky, morálka, humanismus, školská sociální práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech, negativa technického rozvoje, nutnost redukce neţádoucích násilných jevŧ.
Klíčová slova v angličtině:
good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarly social work, the state of society as reflected in children, negative aspects of technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena
Abstrakt:
Anotace Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různých teologů, filosofu či sociologů i dřívě.iŠÍ dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díky Charlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrrí Činnost u nás po Ii. světové válce již ale nepokračovaia. K její absenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasné poselství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školská sociálrrí práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in scholarly social work which is part of our history thanks to Charlotte and Alice Garrigue-Masaryk, However, such prof-essional activity has not continued in this country since the Seconcl World War. Relevant reílections have been added to fill this gap and the research has been complemented with the Present analYsis and summary. The last words of Charlotte Masaryk have brought a wonderful message to all of us: ,,Seize the good, the truíh is beautful',. Christian ethics bears the same meaning in its mission. Kel'words: good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarlY socialwork, the state of society as reflected in children, negative aspects oť technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena.
Abstract v angličtině:
Anotace Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různých teologů, filosofu či sociologů i dřívě.iŠÍ dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díky Charlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrrí Činnost u nás po Ii. světové válce již ale nepokračovaia. K její absenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasné poselství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školská sociálrrí práce, stav dnešní společnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in scholarly social work which is part of our history thanks to Charlotte and Alice Garrigue-Masaryk, However, such prof-essional activity has not continued in this country since the Seconcl World War. Relevant reílections have been added to fill this gap and the research has been complemented with the Present analYsis and summary. The last words of Charlotte Masaryk have brought a wonderful message to all of us: ,,Seize the good, the truíh is beautful',. Christian ethics bears the same meaning in its mission. Kel'words: good, evil, development of Christian ethics, morality, humanism, scholarlY socialwork, the state of society as reflected in children, negative aspects oť technical development, necessity to reduce undesirable violent phenomena.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 8.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 662 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 662 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Hurychová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 155 kB