velikost textu

Jiftách a lidská oběť v Tanachu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jiftách a lidská oběť v Tanachu
Název v angličtině:
Jephthah and human sacrifice in the Tanakh
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Adam Baudiš
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Doc. ThDr. Martin Prudký
Id práce:
182781
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jiftách a lidská oběť v Tanachu Mgr. Adam Baudiš Tématem práce je příběh soudce Jiftácha nacházející se v Sd 10:6-12:7. Práce je rozdělena na tři hlavní části a jednu interpretační kapitolu. První část se zabývá příběhem Jiftácha v Bibli a primárně z pohledu biblistiky. Druhá kapitola je zaměřena na výzkum rabínské literatury k tomuto tématu a třetí kapitola zasazuje celý příběh do kontextu Předního Východu a dalších textů Tanachu, které se týkají lidské oběti. Závěrečná kapitola se pak věnuje analýze interpretačních přístupů k tomuto příběhu a k biblickému komentáři obecně. Výzkum výše zmíněných témat prokázal, že počáteční hypotézu o lidské oběti v biblickém narativu jako nástroji pro vymezení se vůči provozování této praxe na území Israele je třeba opravit. Jako řešení byla navržena teorie vnímající lidskou oběť v narativu jako symbolické vyjádření negativní vymezení identity Israele vůči okolním národům. Zároveň s tím byl vytvořen podrobný komentář k Jiftáchovu příběhu a přeloženy a vyloženy k němu se vztahující texty rabínské literatury, které doposud nebyly do češtiny přeloženy.
Abstract v angličtině:
Jephthah and Human Sacrifice in Tanakh Mgr. Adam Baudiš Main theme of this thesis is the story of Jephthah from Judg 10:6-12:7. Thesis is divided into three main parts and one chapter dealing with interpretation. The first part deals with the story of Jephthah in the Bible and mainly from the perspective of biblical theology. The second chapter is focused on research of the rabbinic literature perspective and the third chapter puts the shole story into the contexts of Near East and other texts of Tanakh dealing with human sacrifice. The final chapter focuses on analysis of the interpretation approaches to this story and to the biblical commentary in general. The research of these themes proved that the initial hypothesis about human sacrifice in biblical narratives as a mean for dealing with the actual praxis of human sacrifice in Israel should be fixed. As a solution we recommend see human sacrifice in narrative as a symbol of negative definition of identity against the other nations. Alongside this was also created a meticulous commentary of Jephthah’s story. The texts of rabbinic literature dealing with this story that were not translated were now translated and commented in this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Baudiš 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Baudiš 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Baudiš 107 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Adam Baudiš 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Martin Prudký 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Pavel Hošek, Th.D. 155 kB