velikost textu

Fyziologická podstata dlouhověkosti králů a královen termitů - souvisí dlouhověkost termitů s aktivací telomerázového mechanismu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyziologická podstata dlouhověkosti králů a královen termitů - souvisí dlouhověkost termitů s aktivací telomerázového mechanismu?
Název v angličtině:
Physiological basis of extended longevity in termite kings and queens - is activation of telomerase mechanism linked with extended longevity of termites?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Pangrácová
Vedoucí:
Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
182720
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společenský hmyz, termiti, Isoptera, dlouhověkost, rozmnožování, stárnutí, údržba telomer, telomeráza, endokrinní signalizační dráhy, genová exprese, králové a královny
Klíčová slova v angličtině:
Social insects, termites, Isoptera, longevity, reproduction, ageing, telomere maintenance, telomerase, endocrine signalling pathway, gene expression, kings and queens
Abstrakt:
ABSTRAKT – Dlouhověkost a vysoká úroveň reprodukce jsou fenomény typické pro zástupce pohlavních kast (královny, případně krále) eusociálního hmyzu. V předkládané práci studujeme u modelového druhu termita Prorhinotermes simplex hypotézu, zda je dlouhověkost reprodukčních kast spojena s aktivací enzymu telomerázy, známého svým působením podporujícím životnost buněk, zejména prostřednictvím prodlužování telomerových konců chromosomů. Proto jsme studovali genovou expresi: (1) genu TERT kódujícího katalytickou podjednotku telomerázy a (2) genů hlavních endokrinních regulačních drah, u nichž je známo, že stojí za řízením reprodukce i dlouhověkosti hmyzu. Expresní dynamiku těchto genů jsme měřili u sterilních a reprodukčních kast P. simplex během jejich vývoje a pohlavního zrání. Na základě získaných výsledků z exprese TERT a jejich srovnání s údaji o telomerázové aktivitě je možné se domnívat, že činnost telomerázy u dlouhověkých reprodukčních jedinců je regulována post-transkripčně. Dále jsme u reprodukčních kast pozorovali současnou upregulaci některých transkripčních variant vitelogeninů a genů pro inzulinovou signalizaci. Ze zjištěných výsledků lze proto usuzovat, že na rozdíl od včel existuje u termitů pozitivní korelace mezi vitelogeniny, inzulinovou signalizací a juvenilním hormonem. Vztah zjištěných výsledků k možné regulaci dlouhověkosti je v práci diskutován. Klíčová slova: společenský hmyz, termiti, Isoptera, dlouhověkost, rozmnožování, stárnutí, údržba telomer, telomeráza, endokrinní signalizační dráhy, genová exprese, králové a královny
Abstract v angličtině:
ABSTRACT – Extended longevity and high fecundity are two phenomena typical for reproductive castes (queens, eventually kings) of eusocial insects. In my thesis, we explore the hypothesis that the longevity of reproductives in the termite Prorhinotermes simplex is linked with the activation of the telomerase enzyme complex. Telomerase is well known for its life-extension functions, due especially to its capacity to prolong the telomeric ends of chromosomes. Therefore, we studied here the gene expression of: (1) the gene TERT coding for the catalytic subunit of the telomerase and (2) the genes of the main endocrine regulatory pathways, known to be responsible for the control of reproduction and longevity in insects. Expression dynamics of these genes were measured in sterile and reproductive castes of P. simplex during their development and sexual maturation. Based on our results obtained from the TERT expression analyses and their comparison with telomerase enzyme activities, we assume that the telomerase action in the long-lived reproductive individuals is regulated at a post-transcription level. Furthermore, we observed in reproductive castes a simultaneous upregulation of some transcription variants of vitellogenin and the genes for insulin signalling pathways. We can, therefore, conclude that in termites, unlike in honeybees, there is a positive correlation between vitellogenin, insulin and juvenile hormone signalling pathways. Eventual implications of our observations for the control of longevity are discussed. Key words: social insects, termites, Isoptera, longevity, reproduction, ageing, telomere maintenance, telomerase, endocrine signalling pathway, gene expression, kings and queens
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Pangrácová 4.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Marie Pangrácová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Pangrácová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Pangrácová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Hanus, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB