velikost textu

Charakteristika worm tea - kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika worm tea - kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití
Název v angličtině:
Characteristics of worm tea - the liquid product of vermicomposting and perspectives of its subsequent use
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Klubalová
Vedoucí:
Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Ljuba Zídková, Ph.D.
Id práce:
182649
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
worm tea, vermikompostování, bioodpad
Klíčová slova v angličtině:
worm tea, vermicomposting, bio-waste
Abstrakt:
Abstrakt Jedním ze způsobů snížení množství skládkovaného bioodpadu je vermikompostování, jehož produktem je, mimo jiné, i worm tea. Tato diplomová práce se zabývá složením a možnostmi využití worm tea, který je kapalným produktem vznikajícím při vermikompostování. Cílem práce bylo charakterizovat různé vzorky worm tea získané z domácností z hlediska vlastností a složení. Ekotoxikologické testy poté sloužily k optimalizaci ředění worm tea. Směsný vzorek worm tea byl testován jako živný roztok při hydroponickém pěstování. Zároveň byl v rámci práce vyhodnocen roční provoz malého vermikompostéru, coby prostředku ke komunitnímu zpracování bioodpadů. U jednotlivých vzorků worm tea byla stanovena konduktivita, pH, obsah vybraných kationtů a aniontů a TOC. Hodnoty konduktivity byly dále podrobeny korelačnímu testu s hodnotami inhibice, které byly výsledkem ekotoxikologického testu se Sinapis alba. Testování worm tea jako živného roztoku probíhalo v otevřeném hydroponickém systému se sazenicemi Lactuca sativa. Výsledky ukazují, že vzorky worm tea vykazují velkou různorodost a nelze je naředit na základě jejich konduktivity, jak bylo stanoveno v hypotéze. Největší procento vzorků však vykazovalo stimulační vlastnosti při koncentraci 2,5 %. Worm tea se dá využít jako alternativa živného roztoku při hydroponickém pěstování a zároveň má potenciál pro využití jako stimulant při klíčení a počátečním vývoji kořenů rostlin. Vyhodnocení provozu vermikompostéru ukázalo, že se nejedná o nejvhodnější způsob komunitního zpracování bioodpadu. Klíčová slova: worm tea, vermikompostování, bioodpad
Abstract v angličtině:
Abstract Vermicomposting is a possible method for reducing the amount of landfilled bio- waste. The product of vermicomposting is called worm tea. The thesis deals with the issue of composition and possible usage of worm tea, which is a liquid product of vermicomposting. The aim was to assess the composition and properties of worm tea samples provided from households. Then a mixed sample was tested as a nutrient solution for hydroponic growing. One year operation of a small vermicomposter as a mean of community bio-waste disposal was also assessed in the thesis. Conductivity, pH, content of selected cations and anions and TOC were determined for each worm tea sample. Values of conductivity were then assessed by a correlation test with inhibition values gained from an ecotoxicological test with Sinapis alba. Testing of worm tea as a nutrient solution was done in an opened hydroponic system with Lactuca sativa seedlings. Results show that samples of worm tea are very different and they can not be watered down according to their conductivity as was hypothesised. The largest percentage of samples evinced stimulating qualities in a concentration of 2,5 %. Worm tea can be used as an alternative of nutrient solution for hydroponic growth and it has potential for utilization as an stimulant for germination and initial development of the roots of plants. Evaluation of a vermicomposter operation revealed that it is not the most suitable way of community bio-waste disposal. Key words: worm tea, vermicomposting, bio-waste
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Klubalová 4.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Klubalová 426 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Klubalová 419 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ljuba Zídková, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB