velikost textu

Výběr uchazečů o zaměstnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výběr uchazečů o zaměstnání
Název v angličtině:
The selection of job seekers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Rejchrtová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
182586
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
uchazeč, zaměstnání, diskriminace
Klíčová slova v angličtině:
job seeker, employment, discrimination
Abstrakt:
Práce se zabývá vybranými právními aspekty procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Prostřednictvím studia odborné literatury a dalších pramenů, právních předpisů a také pomocí vlastního malého průzkumu se autorka v souvislosti s tématem práce zabývá především problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. Přibližuje ale také problematiku postavení uchazeče o zaměstnání, předsmluvní odpovědnosti a nepoctivého jednání potenciálního zaměstnance i zaměstnavatele, způsoby možného získávání zaměstnanců a další souvislosti, neboť s tématem práce je spjato daleko více konsekvencí, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejsou opomenuty ani možnosti obrany poškozeného. Výběr uchazeče o zaměstnání tak rozhodně nelze pokládat pouze a výlučně za disciplínu personalistickou. Práce pracuje s právními předpisy jako je zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon o zákon o ochraně osobních údajů. Ačkoli je výběr budoucího zaměstnance v působnosti zaměstnavatele, jsou na zaměstnavatele kladeny takové požadavky, aby se nemohl například dopouštět diskriminace či nemohl neoprávněně zasahovat do soukromí uchazeče o zaměstnání. Proto například potenciální zaměstnavatel může vyžadovat od uchazeče o zaměstnání a dalších osob pouze informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Z autorčina malého průzkumu vyplývá, že problematika diskriminačních nabídek zaměstnání je stále aktuální, přičemž nejčastěji se objevovala diskriminace z hlediska pohlaví a věku. Cílem práce je tedy přiblížit postavení uchazeče o zaměstnání jako slabší smluvní strany, nastínit problematiku diskriminace uchazečů o zaměstnání a zároveň poodhalit, jaký je současný stav v oblasti nabídek zaměstnání, a zda tyto nabídky obsahují diskriminační rysy, přiblížit problematiku ochrany osobních údajů, a to i v souvislosti s rozvojem informačních technologií, osvětlit, jaké všechny další souvislosti se pojí s procesem výběru uchazeče o zaměstnání.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with selected legal aspects of the process of selection of job seekers. Through the study of professional literature and other sources, legal regulations and also own small research, the author deals mainly with the issue of the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination and protection of personal data. The thesis also describes the job position of the job seeker, the pre-contractual liability and the dishonest behavior of the potential employee and the employer, the ways of getting employees and other connections, because the theme of the thesis is more extensive than it might seem at first sight. The possibilites of the defence are also mentioned. The process of selection of job seekers can not be considered as a purely personalist discipline. The thesis works with legislation such as the Labor Code, the Employment Act, the Anti-Discrimination Act on the Personal Data Protection Act. Although the selection of a prospective employee is the employer's responsibility, employers have to observe the legal requirements, for example, they can not discriminate the job seekers or infringe the privacy of the job seeker unwarranted. Therefore, for example, a potential employer can require only information directly related to the conclusion of an employment contract. The author’s small survey shows that the issue of the discriminatory job offers is still hot issue, gender and age discrimination was to be seen often. The aim of the thesis is to describe the position of the job seeker as a weaker contracting party, to outline the issue of discrimination of jobseekers and to show the current situation at the area of job offers, to describe the issue of personal data protection in the context of the development of information technology too and to illustrate other contexts related to the process of selection of job seekers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Rejchrtová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Rejchrtová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Rejchrtová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 152 kB