velikost textu

Dovolená

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovolená
Název v angličtině:
Leave
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Hendrichová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
182584
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dovolená, historie dovolené, novela zákoníku práce
Klíčová slova v angličtině:
leave, leave's history, amendment of the labour code
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou dovolené. V souvislosti s projednávanou novelou zákoníku práce se jedná o velmi aktuální téma. První stránky diplomové práce jsou věnovány pojmu dovolená, její charakteristice a jejímu účelu, kterým je zejména regenerace pracovní síly. Dále jsou uvedeny prameny právní úpravy dovolené, mezi něž patří zejména významné mezinárodní smlouvy, evropské pracovní právo, ústavní pořádek a vnitrostátní platné právní předpisy. Nemalá část diplomové práce se zabývá historií dovolené od počátků pracovního práva po první zakotvení placené dovolené v právních předpisech až po vydání prvního zákoníku práce z roku 1965 včetně jeho srovnání se současnou právní úpravou. Nejvýznamnější část práce zkoumá detailně současnou platnou právní úpravu a rozebírá jednotlivá ustanovení části deváté zákoníku práce s názvem dovolená, a to s přihlédnutím k praktickým problémům při jejich aplikaci. Ve třinácti ustanoveních zákoníku práce je obsaženo následující: druhy dovolené, vznik práva na dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část, zákonná výměra dovolené, dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená, společná ustanovení o dovolené, pravidla pro čerpání dovolené, náhrada mzdy a platu za dovolenou a krácení dovolené. Teoretický rozbor právní úpravy je doplněn příklady z praxe a porovnáním odlišných přístupů k jejich řešení. V kapitole deváté této diplomové práce je nastíněna možná právní úprava dovolené v rovině de lege ferenda, která rozhodně není vyčerpána ani po návrhu novely zákoníku práce. Tato novela významně mění celou koncepci dovolené, když při výpočtu práva na dovolenou vychází z týdenní pracovní doby, výměru dovolené počítá v hodinách a dále ruší dovolenou za odpracované dny a krácení dovolené za omluveně zameškané směny. V závěru diplomové práce se nachází porovnání a hodnocení jednotlivých ustanovení novely v kontextu současné právní úpravy dovolené.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the legal adjustment of leave. Due to the novelization of the Code of work which is being heard by these times, leave is very topical issue. First pages of this thesis discourse the term “leave”, its characteristics and its purpose, which is mainly the regeneration of labor force. Following are the sources of leave’s legal regulations, which include mainly the international treaties, European labour act, constitutional law and valid domestic legal enactments. Significant portion of this thesis is dedicated to the analysis of leave’s history since the beginnings of labour act, through the first anchorage of paid leave in legal enactments, till the release of the first labour code in 1965, including its comparison with the actual enactment. The most significant part of this thesis investigates in detail the present legal regulations and individual establishments of the ninth part of the labour code, called leave, considering practical problems with its actual application. Within thirteen assessments of the labour code is stated following: types of leave, origination of right for leave in calendar year and its variable part, legal measurement of leave, leave for worked days, supplementary leave, common regulations for leave, rules for leave draft, compensation of pay and salary during leave and abridgement of leave. The theoretical study is amended with examples from praxis and comparison of different approaches to their solving. In the ninth chapter the possible enactment of leave is foreshadowed in the sphere de lege ferenda, which is definitely not fully depleted even after the amendment of labour code. This amendment significantly changes the whole concept of leave, because the calculation of leave is issued from the weekly working hours, it calculates leave in hours and annuls leave for days worked and the supplementary leave for excused missed shifts. The final part of this thesis includes comparison and evaluation of individual regulations of amendment in the context of present enactment of leave.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Hendrichová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Hendrichová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Hendrichová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB