velikost textu

Nekalosoutěžní registrace a užívání doménových jmen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nekalosoutěžní registrace a užívání doménových jmen
Název v angličtině:
Registration and Use of Domain Names in Unfair Competition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Zajíc
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Id práce:
182563
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekalá soutěž, doménová jména, cybersquatting
Klíčová slova v angličtině:
unfair competition, domain names, cybersquatting
Abstrakt:
Abstrakt Nekalosoutěžní registrace a užívání doménových jmen Tato práce se zaměřuje na aplikaci českého práva proti nekalé soutěži na nekalé praktiky spojené s registrací a užíváním doménových jmen, zejména na nekalé praktiky cybersquattingu. Cílem práce je zodpovězení otázek, zda národní právní úprava poskytuje účinný nástroj postihu těchto nekalých praktik. K řešení zvoleného problému bylo nutné v první kapitole práce popsat, převážně deskriptivní metodou, nezbytný technický základ problematiky doménových jmen a jejich registrace, v druhé kapitole vymezit právní povahu doménového jména a práv k němu s ohledem na rekodifikaci občanského práva, v třetí kapitole pak převážně deskriptivní metodou rozebrat právní základ evropského práva proti nekalé soutěži, způsob úpravy a jeho vliv na národní úpravu nekalé soutěže. Čtvrtá kapitola obsahuje rozbor generální klauzule nekalé soutěže a analýzu, zda je soudy správně interpretována a aplikována na nekalé praktiky cybersquattingu, zejména zda soudy správně interpretují institut normativního průměrného spotřebitele, který se stal zásadním kritériem pro posuzování nekalých praktik. Zde práce podrobně rozebírá vliv změny v přístupu k informacím ze strany uživatelů v síti Internet na koncept průměrného spotřebitele. Touto zásadní změnou je posun od uživatelů zadávajících přesné znění doménového jména k uživatelům zadávajícím distinktivní část doménového jména jako klíčového slova do vyhledávácího pole. Pátá kapitola obsahuje typologii cybersquattingových metod. V šesté kapitole jsou analyzovány prostředky ochrany před nekalou soutěží se snahou nalézt v rámci těchto nároků možnost úspěšného uplatnění nároku na převod doménového jména. Práce též srovnává uplatňování nároků z titulu nekalé soutěže v rámci soudního řízení a v rámci alternativního řešení sporů. Hlavním zjištěním práce je, že právní úprava postihující nekalou soutěž je nadčasová a technologicky neutrální a umožňuje postihovat nekalé praktiky, zejména cybersquatting. Z rozboru judikaturní praxe však vyplývá, že její správná interpretace a aplikace činí soudům nezřídka problémy. Ty jsou způsobeny dílem nesprávnou aplikací normativního pojetí průměrného spotřebitele, v důsledku nereflektování změny v zpřístupňování informací v síti Internet, a dílem zužujícího výkladu odstraňovacího nároku. Práce nabízí analýzu teoretických východisek pro úspěšné uplatnění nároku na převedení doménového jména z titulu nekalé soutěže soudní cestou v případě nekalých praktik cybersquattingu. Za východiska považuje autor práce uplatňování nároku na převod doménového jména v rámci odstraňovacího nároku a odvážně i v rámci nároku na vydání bezdůvodného obohacení. Na základě porovnání rozhodovací praxe soudů, expertů v rámci alternativního řešení sporů a statistiky nápadu podání u doménových sporů pod ccTLD .cz lze učinit závěr, že v ochraně před cybersquattingem soudní ochrana selhává, a jediným efektivním prostředkem postihu nekalých praktik cybersquattingu je alternativní řešení sporů dle pravidel ADR pro ccTLD .cz, jehož inspiračním zdrojem jsou pravidla UDRP tvořená ICANN. Klíčová slova: nekalá soutěž, doménová jména, cybersquatting
Abstract v angličtině:
Abstract Registration and Use of Domain Names in Unfair Competition The subject of this diploma thesis is the application of Czech law concerning unfair competition to the unfair competition practices related to registration and use of domain names, in particular to the unfair competition practices of cybersquatting. The aim of the thesis is examining questions whether the Czech legislation provides an effective instrument for ensuring legal recourse to the practices concerned. In order to solve the stated issue, the author of the thesis describes in the first chapter, mainly by the descriptive method, the necessary technical basis of domain name problematics and registration, in the second chapter defines the legal nature of a domain name and related rights considering the recodification of civil law, in the third chapter the author analyzes mainly by the descriptive method the legal grounds of EU legislation on competition, the form of regulation and its influence on the national regulation of unfair competition. The fourth chapter examines the general provision of unfair competition and analyzes whether the general provision is correctly interpreted and applied by courts to unfair competition practices of cybersquatting, particularly whether the courts correctly interpret the concept of the normative average consumer, which has become an essential criterion for the assessment of unfair competition practices. In this section, the thesis discusses in detail the impact of a change in access to information by Internet users on the concept of the average consumer. This fundamental change is characterized by the shift from users entering the exact domain name to users entering a distinctive part of a domain name as a keyword in the search box. The fifth chapter contains the typology of cybersquatting methods. The means of protection against unfair competition are analyzed in the sixth chapter with the effort of finding a possibility to claim successfully transfer of a domain name within such legal remedies. Furthermore, the thesis compares the application of claims regarding unfair competition in court proceedings and in the alternative dispute resolution. The major finding of the thesis indicates that the legislation on unfair competition is timeless and technologically neutral, and concurrently provides the prosecution of unfair competition practices, the cybersquatting in particular. However, the judicial practice analysis implies that its correct interpretation and application causes problems to the courts. These problems are caused partially by an incorrect application of the normative concept of the average consumer, due to the non-reflection of the change in disclosure on the Internet, and partially by the narrow interpretation of the removal claim. The thesis provides an analysis of the theoretical basis for a successful claim to domain name transfer regarding unfair competition before the court considering unfair competition practices of cybersquatting. The author considers as the resulting method a claim for the transfer of a domain name within the removal claim, and, courageously, also within the claim for unjust enrichment. On the basis of the comparison of court decision-making practice, alternative dispute resolution experts and statistics of actions in domain disputes under ccTLD .cz, a conclusion can be made that judicial protection against cybersquatting fails, and the only effective means of prosecuting unfair competition practices of cybersquatting represents the alternative dispute resolution under ADR rules for ccTLD .cz, whose source of inspiration are the UDRP rules of ICANN. Key words: unfair competition, domain names, cybersquatting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Zajíc 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Zajíc 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Zajíc 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB