velikost textu

Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům
Název v angličtině:
Aggressive commercial practices against competitors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Svobodová
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
182561
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekalá soutěž, agresivní soutěžní praktiky, soutěžní praktiky vůči soutěžitelům, skutkové podstaty nekalé soutěže
Klíčová slova v angličtině:
unfair competition, aggressive commercial practices, commercial practices against competitors, merits of unfair competition
Abstrakt:
Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům Abstrakt Práce se zabývá agresivními obchodními praktikami vůči soutěžitelům. Jejím cílem je vymezit pojem agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům a subsumovat pod tento pojem zákonné skutkové podstaty a vybrané soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže, které naplňují jeho definiční znaky. Dalším, navazujícím cílem je pak výklad jednotlivých předmětných skutkových podstat. V první části této práce je vymezen pojem soutěžitel a je provedeno dělení nekalých obchodních praktik dvěma způsoby, a to z hlediska jejich dopadu (vůči soutěžitelům a vůči zákazníkům) a z hlediska kvality předmětného jednání (agresivní a klamavé). Jako vodítko pro tato dělení byla použita směrnice na o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Dále tato část zahrnuje diskuzi nad existencí klamavých obchodních praktik vůči soutěžitelům a je zakončena vytvořením definice agresivních obchodních praktik vůči soutěžitelům. V druhé části je analyzována generální klauzule nekalé soutěže, přičemž výklad se soustředí na ty aspekty tohoto pojmu, které mají dopad na jednání spadající pod agresivní praktiky vůči soutěžitelům. V části třetí jsou rozebrány skutkové podstaty proti nekalé soutěži spadající pod téma této práce. U každé z těchto skutkových podstat je výklad společně se zněním, odůvodnění zařazení dané skutkové podstaty pod agresivní obchodní praktiky a judikatura k dané skutkové podstatě. V části čtvrté je provedeno vymezení nepojmenovaných skutkových podstat agresivních obchodních praktik vůči soutěžitelům a jejich dělení a poté jsou vyloženy jednotlivé vybrané soudcovské skutkové podstaty spadající pod definici agresivních obchodních praktik vymezených v části první. Výklad je založen především na rozboru judikátu obsahujícím onu skutkovou podstatu a poté následuje analýza důvodnosti zařazení dané skutkové podstaty. Klíčová slova: nekalá soutěž, agresivní soutěžní praktiky, soutěžní praktiky vůči soutěžitelům, skutkové podstaty nekalé soutěže
Abstract v angličtině:
Aggressive commercial practices against competitors Abstract This thesis deals with aggressive business practices against competitors. Its aim is to define the concept of aggressive commercial practices against competitors and to subsume under this term, merits of unfair competition defined by law and selected case law merits of unfair competition, which fulfill the definition. The next objective is then the interpretation of the individual merits of unfair competition. The first part of this thesis defines the term competitor and divides unfair commercial practices in two ways, namely based on their impact (against competitors and against customers) and based on the qualitative side of the practice (aggressive and deceptive). The Unfair Commercial Practices Directive has been used as a guideline for these divisions. Furthermore, this section includes a discussion of whether the misleading commercial practices against competitors exist and is concluded with the definition of aggressive commercial practices against competitors. In the second part, the general clause of unfair competition is analyzed, the interpretation concentrating on those aspects of the term that have an impact on the practices falling under the aggressive practices against competitors term. The third part deals with the merits of unfair competition falling within the scope of this work. For each of these merits of unfair competition, the analysis includes the following: wording of the clause and its interpretation, the rationale for the subsumption under aggressive commercial practices and some pertinent case-law. The fourth part deals with the unnamed merits of aggressive commercial practices against competitors and their division. In it the selected individual case law merits falling under the definition of aggressive commercial practices defined in the first part of the thesis are interpreted. The interpretation is based primarily on the analysis of the case law containing the merits, followed by an analysis of the rationale for the subsumption. Key words: unfair competition, aggressive commercial practices, commercial practices against competitors, merits of unfair competition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Svobodová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Svobodová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Svobodová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB