velikost textu

Obchodní svěřenský fond

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní svěřenský fond
Název v angličtině:
Business Trust
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Horejšová
Vedoucí:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Oponent:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Id práce:
182539
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchodní svěřenský fond, obchodní korporace, obchodní závod, svěřenský správce
Klíčová slova v angličtině:
business trust, corporation, business enterprise, trustee
Abstrakt:
Abstrakt: Obchodní svěřenský fond Tato diplomová práce se zabývá nastíněním svěřenského fondu jako možného provozovatele obchodního závodu, tedy jeho využitím jako ekvivalentu obchodní korporace. Hlavním cílem je porovnat tyto dvě entity v jejich odlišnostech a zjistit, do jaké míry může být provoz závodu prostřednictvím svěřenského fondu pro jeho zakladatele atraktivní a v čem mohou být spatřovány výhody a nevýhody tohoto uspořádání. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, a to včetně úvodu a závěru. Po úvodu se druhá kapitola diplomové práce zabývá stručným nastíněním toho, co vůbec svěřenský fond je a komplexností jeho právní úpravy. Dále pokračuje krátkým pojednáním o existence a fungování svěřenského fondu dle občanského zákoníku. Třetí kapitola vymezuje svěřenský fond jako entitu provozující obchodní závod. Zabývá se svěřenským fondem jako podnikatelem vystupujícím v obchodních vztazích a nastiňuje zakladatelovi možnosti ohledně zakotvení provozu obchodního závodu do svěřenského fondu a vyčlenění k tomu potřebného majetku. Čtvrtá kapitola porovnává některé zajímavé aspekty obchodních korporací s jejich možnými ekvivalenty ve svěřenském fondu, tedy nastiňuje shody a rozdíly v jejich fungování. Pojednáno je zejména o rozdílech mezi vklady do základního kapitálu a vyčleněným majetkem do svěřenského fondu a dále o organizaci správy obou entit. Pátá kapitola popisuje zrušení a zánik svěřenského fondu v závislosti na komplikované struktuře jeho majetku jako obchodního závodu. Polemizuje o svěřenském fondu jako o možném subjektu likvidace a zabývá se možností jeho úpadku. V další části pak srovnává možnosti jeho zrušení s případy možného zrušení obchodní korporace. V šesté kapitole jsou zmíněny možnosti využití obchodního svěřenského fondu v praxi k realizaci podnikatelského záměru a možné výhody a nevýhody takového uspořádání. Závěr vyjadřuje obavu o míru ochoty zakladatelů využít svěřenský fond k realizaci jejich obchodních záměrů, avšak nepochybuje o tom, že v průběhu času se pro něj ve světě obchodu místo najde. Klíčová slova obchodní svěřenský fond, obchodní korporace, obchodní závod, svěřenský správce
Abstract v angličtině:
Abstract: Business Trust This diploma thesis deals with the designation of the trust as a possible operator of a business enterprise, and so its use as an equivalent of a business corporation. The main goal is to compare these two entities in their differences and to find out whether the operation of the enterprise through the trust can be attractive for its settlor and what will be the advantages and disadvantages of this arrangement. The thesis is divided into seven chapters, including the introduction and the conclusion. After the introduction to the diploma thesis, the second chapter deals with a brief outline of what the trust is and the complexity of its legal regulation. It continues with a brief overview about the existence and functioning of the trust under the Czech Civil Code. The third chapter defines the trust as a business entity. It deals with the trust as an entrepreneur in business relations, and outlines settlor’s possibility of anchoring business operations to the trust and conveying the necessary assets. The fourth chapter compares some interesting aspects of business corporations with their possible equivalents in the trust, thus outlining conformities and differences in their functioning. In particular, the differences between the contributions to the registered capital and the conveyed assets in the trust fund are discussed, as well as the organization and administration of both entities. The fifth chapter describes the cancellation and termination of the trust, depending on the complicated structure of its assets as a business. It pledges the trust as a possible subject for liquidation and deals with the possibility of its bankruptcy. In the next section, it compares the possibilities of its cancellation with the possibilities of cancellation of the corporation. The sixth chapter mentions the possibilities of using the business trust for realization of the business plan and the possible advantages and disadvantages of such an arrangement. The conclusion expresses concern about the willingness of the settlors to use the business trust, but without a doubt is sure, that business trust will find a place for itself in the world of business. Key Words business trust, corporation, business enterprise, trustee
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Horejšová 941 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Horejšová 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Horejšová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB