velikost textu

Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích
Název v angličtině:
Commercial terms and clauses in business transactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vojtěch Hošna
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Id práce:
182534
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchodní závazkový vztah, obchodní podmínky, kolize obchodních podmínek, obchodní doložky
Klíčová slova v angličtině:
commercial obligations, standard commercial terms, battle of forms, commercial clauses
Abstrakt:
Abstrakt: Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích Tato práce se zaměřuje na kontraktaci za pomocí obchodních podmínek v obchodně závazkových vztazích. Na subjekty těchto vztahů jsou kladeny vyšší nároky, a tudíž se v těchto případech ustanovení občanského zákoníku upravující problematiku obchodních podmínek budou vykládána odlišně, než v případě vztahů podnikatel – spotřebitel. Z počátku se pokusím vymezit samotný pojem obchodního závazkového vztahu a obchodních podmínek. Tato práce se kloní spíše k materiálnímu chápání obchodních podmínek. V dalších částech se práce zabývá samotnou funkcí a dělením obchodním podmínek. Zákon rozlišuje tzv. všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. Na zmíněné organizace ale nejsou kladeny žádné další kvalitativní ani kvantitativní požadavky. Tyto obchodní podmínky jsou v privilegované pozici, co se týče jejich inkorporace. Aby se obchodní podmínky mohly stát součástí smlouvy, musí na ně smlouva především odkazovat. K platné inkorporaci je dále nutné jejich přiložení nebo musí být stranám známy. Výše zmíněné postupy jsou v práci detailně rozpracovány. Pokud jsou obchodní podmínky platnou součástí smlouvy, dochází na jejich obsahovou kontrolu dle § 1753, kdy ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, jsou neúčinná. Zmíněné ustanovení nabízí nadstandartní ochranu příjemci obchodních podmínek. Ustanovení § 1753 je tak hlavním důvodem názorových rozepří na pojetí obchodních podmínek. Autor se spíše kloní k materiálnímu pojetí. V další části práce bude představeno pravidlo průniku určené k řešení kolize obchodních podmínek. Tato situace bude nastávat právě ve vztazích mezi podnikateli, kdy každá ze stran odkáže na své vlastní obchodní podmínky. Závěr práce je zaměřen na obchodní doložky obecně a doložky obsažené ve vykládacích pravidlech. V návaznosti bude nabídnuto řešení pro kolizi obchodních podmínek a vykládacích pravidel.
Abstract v angličtině:
Abstract: Commercial terms and clauses in business transactions This thesis focuses on contracting with standard commercial terms between entrepreneurs. There are higher demands on the mentioned subjects, and therefore, in these cases, the provisions of the Civil Code governing the standard commercial terms will be interpreted differently than in the case of entrepreneur - to - consumer relationships. At first I will try to define the notion itself of business obligations and standard commercial terms. The thesis prefers material understanding of the standard commercial terms. In the other parts, the thesis deals with the function and division of commercial terms. The Civil Code draws the line between standard commercial terms prepared by professional or interest organisations and other standard commercial terms. On that mentioned professionals or interest organisations do not exist any further qualitative or quantitative requirements. This type of standard commercial terms are in the privileged position as to its incorporation. To be the standard commercial terms able to became the valid part of the contract, the link on that terms has to exist. They have to be futther attached or known to the parties. These steps are described in detail. If the standard commercial terms became valid part of the contract, the control of their content comes in to the play. According to § 1753 of Civil Code, a provision of the standard commercial terms which the other party could not have reasonably expected is ineffective. That provision offers above standard protection to the acceptant of that commercial standard terms. The provision is the main reason of different attitude to understanding of the very notion of standard commercial terms. The author rather prefer material understanding of that notion. In the next part is introduced the „knock – out“ rule which is determined to solve the collision between standard commercial terms. That situation is typical especially for entrepreneur – entrepreneur obligations, when each party of the contract presents its own standard commercial terms. The very end focuses on commercial clauses generally and commercial clauses contained in the rules of interpretation (§ 1754 Civil Code). The solution for collision of standard commercial terms and rules of interpretation is offered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Hošna 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Hošna 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Hošna 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB