velikost textu

Pacht závodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pacht závodu
Název v angličtině:
Usufructuary lease of a business
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Němec
Vedoucí:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
182499
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pacht závodu, Obchodní závod, Pacht
Klíčová slova v angličtině:
Usufructuary lease of a business, Business enterprise, Usufructuary lease
Abstrakt:
Pacht závodu ABSTRAKT Cílem diplomové práce s názvem „Pacht závodu“ je především zanalyzovat současnou právní úpravu pachtu závodu a na určitých místech také srovnat tuto úpravu s právní úpravou předchozí a předložit návrhy vhodných smluvních ujednání v rámci smlouvy o pachtu závodu a související dokumentace. Pro účely analýzy právní úpravy pachtu závodu práce nejprve vymezuje instituty obchodní závod a pacht. První kapitola se zaměřuje na historický vývoj pojetí institutu obchodního závodu v českých právních úpravách, počínaje předválečnou právní úpravou a současnou úpravou konče. Prostor je věnován zejména vymezení obchodního závodu, pluralitě obchodních závodů a povaze závodu jako věci hromadné. Následuje snaha definovat část závodu tvořící samostatnou organizační složku, jelikož ustanovení o pachtu závodu se aplikují obdobně i na pacht takovéto části závodu. Součástí kapitoly druhé zaměřené na institut pachtu je opět historický exkurs. Blíže je pojednáno o právní úpravě 1. poloviny 20. století, ve které byl termín pacht využit před jeho znovuzavedením současným občanským zákoníkem naposledy. Dále je upozorněno na instituty obsažené v právních úpravách od poloviny 20. století až do rekodifikace soukromého práva v roce 2014, které bylo možné po obsahové stránce považovat za instituty obdobné pachtu. Diplomová práce následně vymezuje pacht dle současné právní úpravy a definuje rozdíl mezi instituty pachtu a nájmu. Stěžejní kapitolou diplomové práce je kapitola třetí, věnovaná pachtu závodu. Jednotlivé podkapitoly jsou řazeny tak, aby reflektovaly proces pachtu závodu. Nejprve je vymezen hospodářský účel pachtu a následuje rozbor smlouvy o pachtu závodu včetně formálních požadavků, smluvních stran a účinnosti smlouvy a nastínění souvisejících praktických problémů. Následuje vymezení závodu s důrazem na zaměstnaneckou složku a pohledávky a dluhy. Zbytek práce je věnován předání závodu, způsobu a rozsahu provozování závodu pachtýřem a zánik pachtu závodu.
Abstract v angličtině:
Usufructuary lease of a business ABSTRACT The object of the thesis is to analyse the current legal regulation of the usufructuary lease of a business and, in appropriate places, to compare this regulation with the previous legislation and to submit proposals for suitable contractual arrangements under the usufructuary lease of a business contract and the related documentation. At first, for the purpose of analysing the legal regulation of the usufructuary lease of a business, the thesis defines the institutes of a business enterprise and of a usufructuary. The first chapter focuses on the historical development of the concept of the institute of the business enterprise in Czech legal regulations, starting with the pre-war legal regulation and finishing with the current legislation. There is a passage devoted mainly to the definition of a business enterprise, a plurality of business enterprises and the nature of the business enterprise as a collective thing. This is followed by the effort to define the usufructuary lease of a part of a business enterprise constituting a separate organisational component, as the provisions on the usufructuary lease of a business are applied by analogy to the usufructuary lease of such part of the business. A part of the second chapter devoted to the institute of a usufructuary lease is a historical excursion again. It is discussed more closely about the legal regulation of the first half of the 20th century, in which the term of the usufructuary lease was used last before its reintroduction by the current Civil Code. It also points out the institutes contained in the legal regulations from the mid-20th century until the recodification of private law in 2014, which could be considered as a similar leased institution. The thesis subsequently defines the usufructuary lease according to the current legal regulation and defines the difference between institutes of a usufructuary lease and of a lease. The main chapter of the thesis is the third chapter devoted to the usufructuary lease of a business. The particular subchapters are arranged to reflect the business’ usufructuary leasing process. First, the economic purpose of the usufructuary lease is defined, followed by an analysis of the usufructuary lease of a business contract, including the formal requirements, the contracting parties and the contract’s coming into effect, and by the outline of the related practical problems. The definition of the business enterprise follows, with an emphasis on the employee component and the claims and debts. The rest of the work is devoted to the handover of the business enterprise, the manner and the extent of operation of the business enterprise by the usufructuary lessee and the termination of the usufructuary lease of the business.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Němec 653 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Němec 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Němec 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 532 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB